Miesiąc czekaliśmy na odpowiedź Ministerstwa Środowiska uściślającą, kiedy rolnikowi wolno wyciąć drzewo, jako temu, który przywraca rolnicze użytkowanie ziemi, ale nie prowadzi działalności gospodarczej. Pytałam, jak odróżnić to "przywracanie" od "prowadzenia działalności  gospodarczej"? Jeśli rolnik ma na pastwisku drzewa 40-letnie, także  o obwodzie pnia powyżej 130 cm - będzie mógł je wyciąć bez zezwolenia? Powinien udać się do gminy, aby to prawo potwierdzić?

I już po miesiącu (prawie) wszystko wiadomo. Ministerstwo odsyła do tej samej ustawy, z której wynika, że rolnik prowadzi działalność gospodarczą.

Więcej: Dlaczego rolnik przy wycince drzew traktowany jest jak prowadzący działalność gospodarczą?

Otóż: „Ministerstwo Środowiska informuje, że prowadzenie działalności gospodarczej zdefiniowane jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z jej art. 2 działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność rolnicza, jako działalność wytwórcza, jest traktowana jako działalność gospodarcza.

Przywracanie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego dotyczy w zasadzie podobnej kwestii. Jest to sytuacja, w której dany grunt, który powinien być użytkowany rolniczo (użytki rolne powinny być utrzymywane w kulturze rolnej, czyli uprawiane albo wykorzystywane do prowadzenia innej działalności rolniczej), był kiedyś tak użytkowany, ale teraz z jakichś powodów nie jest, a jego właściciel zamierza wznowić takie użytkowanie ("przywrócić" je). Można uznać, że użytkowanie to jest zbliżone do działalności rolniczej. Działalność gospodarcza (rolnicza) byłaby więc w jakimś sensie zbieżna z pojęciem użytkowania rolniczego, do którego grunt ma być przywrócony”.

Zatem – rolnik nie prowadził na danym gruncie działalności gospodarczej (rolniczej), a teraz ją zaprowadza, porządkując grunt, aby taką działalność umożliwiał. I tylko wtedy wolno mu wyciąć drzewa czy krzewy. Jak już będzie działalność gospodarczą (rolniczą) prowadził, traci prawo wycinki.