Konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy to obowiązek beneficjenta PROW. ARiMR miała zapewnić narzędzie umożliwiające sprawne wywiązywanie się z tego obowiązku.

MRiRW informuje:

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5), w przypadku pomocy przyznawanej w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz beneficjent są obowiązani do ponoszenia tych kosztów w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Jednym z warunków uznania, że koszty kwalifikowalne zostały poniesione z zachowaniem konkurencyjnego trybu, jest zawarcie umowy z wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę.

Oferta stanowić ma odpowiedź na zapytanie ofertowe udostępnione różnym podmiotom przez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tzw. portal internetowy).

Art. 10. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 5) stanowi, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwi udostępnianie zapytań ofertowych w sposób określony powyżej (tj. na portalu internetowym) w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 18 stycznia 2017 r.).

Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji, nie później niż 30 dni przed dniem uruchomienia portalu, komunikat o adresie strony internetowej, na której będzie można udostępniać zapytania ofertowe, oraz o dniu, od którego będzie to możliwe.”

Ponieważ takiego komunikatu nie podano, portal zostanie uruchomiony później. Kiedy? Ministerstwo nie poinformowało. Podano tylko:

„Do tego czasu zapytanie ofertowe jest udostępniane przez beneficjenta różnym podmiotom co najmniej przez:

1) zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom (w przypadku gdy beneficjent posiada taką stronę);

2) skierowanie tego zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców albo wszystkich potencjalnych wykonawców (w przypadku gdy na rynku istnieje mniej niż trzech potencjalnych wykonawców).”

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!