Celem projektowanej nowelizacji – jak czytamy w uzasadnieniu - jest wprowadzenie regulacji, które ułatwiłyby nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej, które będą mogły być przeznaczane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w trybie określonym dla nawozów naturalnych. Zamiarem autorów ustawy jest też promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tak aby urealnić cele postawione chociażby w „Kierunkach budowy biogazowni rolniczych na lata 2010-2020”, programie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa.

Zmianą merytoryczną (w art. 1) jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego obowiązujących przepisów poprzez uwzględnienie zagadnień dotyczących obrotu i stosowania produktów pofermentacyjnych, a także zapobiegania zagrożeniom zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, które mogą powstać w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania produktów pofermentacyjnych.

W pozostałych artykułach zaproponowano przepisy o charakterze dostosowawczym i przejściowym.

Na uwagę zasługuje zmieniona definicja nawozów naturalnych, włączająca do tej grupy odchody zwierząt futerkowych, które dotychczas były wyłączone z tej ustawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!