Kolejność operacji będzie ustalana na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie (0-10 pkt) – najwyższą liczbę punktów uzyskają operacje realizowane w gospodarstwach o najmniejszej powierzchni użytków rolnych;

2) podstawowy dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca (0-5 pkt) – najwyższą liczbę punktów uzyskają operacje realizowane w gminach o najniższym dochodzie;

3) powierzchnia użytków rolnych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (1-3 pkt) – najwyższą liczbę punktów uzyskają operacje realizowane w gospodarstwach położonych w największej części na obszarach ONW;

4) nieuzyskanie pomocy ani w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, ani w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013 – preferowane będą operacje realizowane przez wnioskodawców, którzy nie otrzymali wsparcia z ww. działań.

Pomoc będzie przysługiwała zgodnie z kolejnością wniosków o przyznanie pomocy ustaloną przy zastosowaniu ww. kryteriów selekcji, na podstawie liczby przyznanych punktów – od największej do najmniejszej liczby punktów. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, przy czym preferowana będzie mniejsza powierzchnia użytków rolnych.

Zasady ustalania kolejności wniosków o przyznanie pomocy zostaną określone w przepisach dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013 i będą miały zastosowanie do kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013 będzie udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!