Dług powstał za niezapłacone od roku nawozy i wynosił trochę ponad 21 tys. zł. Komornik zajęła 38 sztuk bydła wartego, jak ustalił sąd, 4 tys. zł za sztukę, 19 czerwca 2015r. , pouczając rolnika „o odpowiedzialności karnej za usunięcie spod egzekucji”.

Od tej pory toczyły się postępowania odwoławcze dotyczące czynności komornika.

Dalszy przebieg wydarzeń tak opisuje uzasadnienie wyroku:

„Nie czekając na rozstrzygnięcia sądowe ani też nie zważając na ich treść Jacek Patalan dokonał szeregu rozporządzeń 19 sztukami bydła zajętego w dniu 19 czerwca 2015r. I tak jesienią 2015r. w krótkich odstępach czasu dokonał wymiany 7 sztuk jałówek objętych zajęciem w zamian za bele sianokiszonki z <tu imię i nazwisko> (z czego <...> dwie sztuki sprzedał następnie na ubój). Transakcję udokumentowano fakturami kompensacyjnymi z dnia 21.10.2015r. obejmującymi również bydło wolne od zajęcia. Następnie w dniu 25 maja 2016r. w podobny sposób zbył 5 jałówek objętych zajęciem <...>, a 4 jałówki <...>, otrzymując w zamian bele sianokiszonki. Obie transakcje udokumentowane zostały umowami zamiany. Nadto Jacek Patalan sprzedał kolejne 3 sztuki zajętego bydła na ubój w okresie 19.12.2015r.-28.04.2016r. Żadnej ze stron zawieranych umów Jacek Patalan nie informował o ciążącym na zbywanych sztukach bydła zajęciu komorniczym.

W dniu 30 czerwca 2016r. komornik Krystyna Bajgus dokonała u Jacka Patalana sprawdzenia zajętych sztuk bydła, ustalając, iż w stadzie pozostała tylko jedna sztuka z zajętych 38 sztuk bydła, zaś pozostałe zostały zbyte lub padły.”

Wniosek sądu?

Sąd „przypisał zatem oskarżonemu Jackowi Patalan czyn z art. 300§2 kk w zw. z art. 12 kk polegający na tym, że w okresie od 19 czerwca 2015r. do 25 maja 2016r. w m. <...>  działając w z góry powziętym zamiarze i krótkich odstępach czasu w celu udaremnienia wykonania prawomocnego nakazu zapłaty uszczuplił zaspokojenie swojego wierzyciela w ten sposób, że usunął i zbył poprzez przekazanie do uboju lub umowy zamiany zawarte z osobami trzecimi 19 sztuk bydła, którego był właścicielem, zajętych w dniu 19.06.2015r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łomży w postępowaniu <...> , działając w ten sposób na szkodę <...>. Zdaniem Sądu zgromadzony materiał dowodowy w pełni potwierdza jego sprawstwo, sposób działania i winę.”