Skorzystać z tego mogą osoby, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy w ramach dwóch działań wspieranych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, tj.:

* działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw";

* działania 413 312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Wprowadzone  udogodnienia polegają na tym, że osoby, które złożyły wnioski o wsparcie w ramach naboru z ww. działań i nie podpisały jeszcze z ARiMR umowy o przyznanie pomocy, mogą wprowadzić jedną zmianę w złożonych dokumentach. Znowelizowane rozporządzenie daje możliwość dokonania takiej poprawki w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli dokonana korekta nie spowoduje zmiany celu operacji oraz nie zwiększy kwoty pomocy wskazanej we wniosku.

Osoby, które do 5 kwietnia 2011 r. (włącznie) podpisały już z ARiMR umowy przyznania pomocy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, mogą dokonać w nich zmian. Jedna z nich umożliwia beneficjentowi wystąpienie do ARiMR o zmianę w sposobie liczenia pięcioletniego okresu,  w którym jest on zobowiązany do osiągnięcia i zachowania celu operacji, umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą czy też informowania Agencji o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy. Według nowych przepisów, beneficjent może zwrócić się do ARiMR o to, aby ten pięcioletni okres był liczony od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a nie od dnia dokonania płatności ostatecznej, jak to obowiązywało do tej pory. Taką prośbę może również złożyć do ARiMR w przypadku zmiany terminu przestrzegania ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, a także rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą i miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału mikroprzedsiębiorstwa, które taką pomoc otrzymało. Natomiast 5 lat dotyczących obowiązku przechowywania dokumentacji związanej ze zrealizowaną operacją, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej.