Proponuje się, aby za przeprowadzanie urzędowych kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny był właściwy organ celny albo organ administracji państwowej upoważniony do wykonywania niektórych zadań organów celnych (obecnie Straż Graniczna). Te organy będą również właściwe do wskazywania i przejmowania oraz niszczenia osobistych przesyłek niespełniających wymagań, poniosą też koszty tego działania.

Za informowanie podróżnych o wymaganiach dotyczących wprowadzania osobistych przesyłek pochodzenia zwierzęcego w punktach przejść granicznych odpowiedzialny jest wojewoda. Główny Lekarz Weterynarii poda na swoich stronach internetowych aktualne wymagania. On też będzie odpowiedzialny za przedstawianie Komisji Europejskiej corocznych sprawozdań na temat środków podejmowanych w celu rozpowszechniania i egzekwowania przepisów dotyczących wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego (we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej).

Dodatkowo proponuje się zmiany w ustawie Prawo pocztowe w zakresie obowiązku informowania klientów operatora świadczącego usługi pocztowe o zasadach wprowadzania osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Proponuje się, aby w regulaminie świadczenia usług pocztowych określony był sposób informowania o zasadach wprowadzania na terytorium UE przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego. Prezesa UKE wskazuje się w projekcie jako organ sprawujący kontrolę nad działalnością pocztową w zakresie wywiązywania się przez operatorów z obowiązku określania w regulaminach sposobu informowania.

Ustawa nie spowoduje zbyt dużych kosztów – unieszkodliwianie 1 tony przejętych produktów wynosi według GLW w przybliżeniu ok. 500 zł. Przykładowo w 2008 r. przejęto 230 przesyłek niespełniających wymagań, których łączna masa wynosiła ok. 3 ton.

Dodatkowe koszty dotyczą też obowiązków informowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!