KOWR powstanie z połączenia części Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, zacznie działać od 1 września. Nie przewiduje się prowadzenia procesu likwidacji ARR i ANR, gdyż ich zadania, a także wszelkie prawa i obowiązki, zostaną przejęte z mocy ustawy odpowiednio przez istniejącą obecnie ARiMR oraz nowo utworzony z dniem 1 wrzesnia 2017 r. KOWR. Ustawa wskazuje, że KOWR z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonych ARR i ANR z wyjątkiem praw i obowiązków związanych z wykonywaniem zadań przejmowanych przez ARiMR, które staną się prawami i obowiązkami tej agencji.

Więcej o KOWR: Sejm uchwalił ustawy powołujące Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Rolnik będzie miał bliżej czy dalej do agencji?

Gdzie będą siedziby KOWR?

Zgodnie z ustawą, celem działania pełnomocnika jest zorganizowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w tym:

1) przygotowanie propozycji w zakresie siedzib oddziałów terenowych i biura Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

2) podejmowanie czynności związanych z przejmowaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praw i obowiązków, w tym mienia, Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego;

3) podejmowanie czynności związanych z uregulowaniem stosunków pracy z pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego;

4) podejmowanie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W ciągu dwóch miesięcy pełnomocnik sporządza i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi projekt planu finansowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2017 r.

Natomiast do dnia 31 maja 2017 r. pełnomocnik proponuje, na piśmie, zatrudnienie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!