ARiMR przejmie zadania płatnicze ARR i będzie jedyną agencją płatniczą, w gestii KOWR pozostaną natomiast kwestie dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie skutecznym narzędziem realizowania polityki rolnej – zapowiada rząd. „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie wykonywał dotychczasowe zadania ANR, w tym będzie powiernikiem Skarbu Państwa względem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejsce ANR i będzie realizował zadania dotyczące tego zasobu na dotychczasowych zasadach określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, będzie realizował zadania dotyczące kształtowania ustroju rolnego, będzie również realizował część zadań ARR oraz nowe zadania powierzone ustawą. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie prowadzić politykę rolną, w szczególności politykę rozwoju na obszarach wiejskich z elementami programowania i zadaniami wynikającymi z paktu dla obszarów wiejskich, będzie koordynował zadania w zakresie marketingu rolniczego, budowy systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE), integrowania i wzmocnienia systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Docelowo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał także kompetencje w zakresie doradztwa rolniczego i programowania urbanistyczno-planistycznego dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wraz z budową niezbędnych struktur administracyjnych w tym zakresie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie państwową osobą prawną. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mieć status agencji wykonawczej.

Prognozuje się, że funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w miejsce dotychczas funkcjonujących ARR i ANR w perspektywie lat przyniesie znaczne oszczędności. W efekcie powstanie efektywny krajowy system wsparcia rolnictwa”.

W uzasadnieniu projektu podano, że „podstawą majątkową i osobową funkcjonowania KOWR będą zasoby ARR i ANR, które ulegają zniesieniu, a wykorzystanie zasobów tych dwóch instytucji przez jedną nowoutworzoną instytucję pozwoli na ich racjonalną optymalizację.”