Stofarm w Karczewie wycofał się z inwestycji w Zgrzebichach.

Ziemia, zakupiona w celu wybudowania fermy, wróciła do poprzedniego właściciela (bratanka wójta, jak twierdzą mieszkańcy Zgrzebich). I wiele wskazuje na to, że będzie ponownie zalesiona.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach trafił sprzeciw Prokuratora Rejonowego w Węgrowie od decyzji ostatecznej Starosty Węgrowskiego sprzed dwóch lat, zatwierdzającej Uproszczone Plany Urządzenia Lasów dla gminy Stoczek i miasta Węgrów.

Decyzja ta wprowadzała zmiany dla wsi Zgrzebichy. Pozwalała „oczyścić" ziemię z lasu pod planowaną fermę.

Prokuratura zarzuca, że decyzja ta była wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Starosta Węgrowski zatwierdził bowiem zmiany planu urządzenia lasów, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o lasach. Zważyć trzeba, że co do meritum decyzja faktycznie dotyczy zmiany klasyfikacji gruntów z leśnych na rolne - dowodzi prokuratura w uzasadnieniu sprzeciwu. „Wynika to jednoznacznie z treści uzasadnienia organu orzekającego. Tego też domagał się wnioskodawca, składając w tym przedmiocie stosowny wniosek. W konsekwencji zaskarżoną decyzją nastąpiło faktycznie przekształcenie terenu leśnego na użytek rolny. Zmianę lasu na użytek rolny przewiduje natomiast art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, który nie znalazł miejsca w podstawie prawnej tej decyzji".

Prokuratura zauważa też, że zmiana przeznaczenia lasu może wystąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych potrzebą właściciela lasu. Są znane wyroki WSA, w których sąd stwierdzał, że nawet pozbawienie lasu drzew nie jest podstawą do zmiany przeznaczenia terenu na użytek rolny, ale zobowiązuje właściciela do uzupełnienia struktury lasu i jego zalesienia.

Ponadto za nieważnością decyzji przemawia i to, że wydano ją na wniosek firmy, złożony zanim stała się ona właścicielem ziemi.

„W ocenie prokuratury nie nastąpiły tu szczególne okoliczności, które uzasadniałyby zmianę klasyfikacji gruntu leśnego na rolny, tym bardziej, że wnioskodawca firma StoFarm Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie, która zamierzała na przedmiotowych działkach wybudować osiem kurników dla ściółkowego chowu kurczaków rzeźnych o łącznej obsadzie 528 tys. sztuk wycofała się w terminie późniejszym z tej inwestycji. Na marginesie należy też podnieść, że wnioskodawca StoFarm Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie w momencie składania wniosku do Starosty Węgrowskiego w dniu 16 marca 2012 roku nie była jeszcze właścicielem przedmiotowych działek gdyż ich własność nabyła dopiero na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Zaskarżona decyzja została zatem wydana na wniosek osoby do tego nieuprawnionej".

Trzeba zatem czekać na rozpatrzenie sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach.

Ma to nastąpić do końca tego miesiąca.

Podobał się artykuł? Podziel się!