Korzystanie z wód

W ramach powszechnego korzystania z wód każdemu z mocy prawa przysługuje korzystanie ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych (rzek i jezior przepływowych), morskich wód wewnętrznych i z wód morza terytorialnego. Służy to do zaspokajania potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb. Powszechne korzystanie z wód nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego i nie wiąże się z ponoszeniem opłat.

Zwykłe korzystanie z wód – (art. 36 Prawo wodne) przysługuje z mocy prawa (bez pozwolenia wodnoprawnego i ponoszenia specjalnych opłat) właścicielowi gruntu do korzystania z wody stanowiącej jego własność, czyli z wody stojącej i w rowach, a także podziemnej znajdującej się w jego gruncie, dla zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego i gospodarstwa rolnego. Pobór wód dla potrzeb gospodarstwa rolnego wykraczający poza zwykłe korzystanie z wód, lecz nie- przekraczający 10 m3 na dobę, jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na pobór wód (podziemnych i powierzchniowych łącznie). Pobór wody z kilku ujęć (studni i zbiorników) zlokalizowanych w obrębie jednego gospodarstwa sumuje się.

W ramach zwykłego korzystania z wód można wykonać:

- studnię kopaną o głębokości kilku metrów, która ujmuje wody z najpłytszego poziomu wodonośnego, 

- studnię wierconą głębinową o głębokości nie większej niż 30 m, z wodą z poziomu wodonośnego, przy poborze nieprzekraczającym 5 m3 na dobę.

Wykonanie takich studni zostało zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Szczególne korzystanie z wód wykracza poza korzystanie powszechne lub zwykłe, obejmując m.in. pobór i odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz wykonanie urządzeń wodnych. Zwykłym korzystaniem z wody nie jest więc: h  nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni h  pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę h  korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej.W takich wypadkach trzeba ubiegać się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.