Nabór rozpoczął się 30 marca, a do 27 kwietnia wnioski o takie wsparcie złożyło 5163 rolników – podano.

To niewiele wniosków, mniej niż mogło być sfinansowanych.

Przewidywana liczba w pełni zakończonych operacji to – zgodnie z „Oceną ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – w 2018 roku 6 375 a w 2023 - 49 990. „Wartość wskaźnika oszacowana realistycznie” – podano w tym dokumencie.

Przewidywana kwota wydatków publicznych dla operacji w pełni  zakończonych (w EUR) w 2018 r. to natomiast 95 621 175, a w 2023 - 749 980 666. I tu też oceniono: „Wartość wskaźnika oszacowana realistycznie”.

Trzeba wątpić.

Nawet jeśli wszyscy składający wnioski w tym pierwszym i jedynym jak dotąd naborze otrzymają pomoc, jest ich mniej niż mogło i miało być, a o zakończeniu w pełni operacji trudno w ogóle mówić, skoro będą one co najwyżej rozpoczęte z powodu opóźnienia naboru.

Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy powinien przypadać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, zatem trzeba się spodziewać, że drugi nabór nie będzie ogłoszony prędko.

Rolnicy sygnalizowali, że trudno spełnić wymogi określone dla tego wsparcia.

Więcej: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” nie do wzięcia?

Teraz każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem <w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020>, kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej.

Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niezgodnie z instrukcją lub nie zostaną do niego załączone dokumenty, niezbędne do jego weryfikacji, Agencja będzie wzywała wnioskodawcę do usunięcia w ciągu 7 dni braków formalnych - zapowiedziano. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni w terminie wniosku o wymienione w wezwaniu dokumenty, jego wniosek pozostanie nierozpatrzony.