Małoletni, którzy nie ukończyli lat 13, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Odpowiedzialność cywilnoprawną za czyny dzieci ponoszą ich prawni opiekunowie, czyli najczęściej rodzice. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, mogą ponosić odpowiedzialność w granicach swojej ograniczonej zdolności do czynności prawych, na przykład w granicach swoich zarobków lub posiadanego majątku. Generalnie jednak osoby niepełnoletnie, wyrządzając szkody osobom trzecim, narażają na odpowiedzialność rodziców. Są oni przedstawicielami ustawowymi swoich dzieci i są obowiązani do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody. Jest to odpowiedzialność za tzw. cudze czyny i jest nieograniczona, co oznacza, że rodzice odpowiadają za całą szkodę. Rodzice mogą uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że dochowali należytej staranności w opiece i nadzorze nad dziećmi.

Rolnicze wykroczenia

Ciągnikami lub innymi maszynami rolniczymi często poruszają się osoby do tego nieuprawnione, popełniając tym samym wykroczenia. Chodzi o sytuacje, w których ktoś prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia albo prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu lub prowadzi pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów. Pomijając fakt, że dzieci nie powinny kierować ciągnikami z uwagi na grożące niebezpieczeństwo, należy wziąć pod uwagę, że są to wykroczenia zagrożone karą grzywny. Recydywa w tym zakresie może powodować orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kilka lat, a zatem również odroczenie możliwości uzyskania stosownych uprawnień (np. prawo jazdy). Ukarany może nie przyjąć mandatu, co powoduje rozpoznanie sprawy przez sąd grodzki. 

Wypadki dzieci

Opinię publiczną elektryzują co jakiś czas wiadomości o wypadkach z udziałem dzieci, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub kalectwo. Zdarzają się również wypadki śmiertelne. Ubezpieczenie wypadkowe z KRUS nie obejmuje niestety ochroną ubezpieczeniową dzieci poniżej 16. roku życia, mimo iż nader często dzieci w tym wieku ulegają wypadkom w związku z pracami wykonywanymi w gospodarstwie rodziców. Nie mają one zatem szans na uzyskanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w rolnictwie.
Warto także pamiętać, że władza rodzicielska podlega kontroli sądu opiekuńczego. Zatem wypadek, któremu uległo dziecko, może być przedmiotem zainteresowania sądu, który czuwa nad prawidłowym wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Może to powodować poważne konsekwencje. Przede wszystkim, sąd opiekuńczy w sytuacji zagrożenia dobra dziecka może doprowadzić do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Są to oczywiście kroki ostateczne sądu, stosowane wyjątkowo.

Źródło: "Farmer" 18/2008

Podobał się artykuł? Podziel się!