- Czy resort ochrony środowiska zamierza podjąć działania mające na celu zwiększenie nakładów finansowych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych i w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom i starostów, i wójtów? - zapytała w Sejmie posłanka Renata Butryn z PO.

Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski:
- Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany międzyresortowy zespół, który ma przygotować narodowy program odnowy melioracji. Ten program będzie obejmował takie zadania, jak niezbędne inwestycje oraz szacunek ich kosztów, szacunek środków niezbędnych do prawidłowego utrzymania urządzeń melioracji wodnych, potrzeby w zakresie szkolenia kadr, propozycje ewentualnych zmian w przepisach prawa. Program będzie w dwóch perspektywach - do 5 lat i do 20 lat. Te działania winny poprawić możliwość przepływu wód rzekami i kanałami. To w konsekwencji zmniejszy zagrożenia powodziowe.

Wiceminister przypomniał, że zadania dotyczące melioracji są w dużej części realizowane przez samorządy:
- Już dzisiaj samorządy w tym zakresie mogą wykazywać inicjatywę, a nie tylko i wyłącznie oczekiwać na działania na poziomie administracji rządowej. Ale też mamy świadomość, że są to zaniedbania sięgające czasami dziesiątków lat i że samorządy nie są w stanie same, bezpośrednio z własnych budżetów wygenerować większych pieniędzy na inwestycje związane z odbudową bądź z budową urządzeń melioracyjnych. W związku z tym uruchamiamy różnego rodzaju programy. W tej chwili choćby państwowe gospodarstwo Lasy Państwowe realizuje dwa duże projekty związane z melioracją na obszarach nizinnych i na obszarach górskich. Pierwsze zadanie dotyczy obszarów nizinnych i jest to kwota ponad 200 mln. Drugie zadanie dotyczy obszarów górskich, obejmujących 55 nadleśnictw, w zasadzie wszystkie nadleśnictwa znajdujące się na terenach górskich, i jest to kwota ponad 170 mln. Łącznie na te dwie inwestycje pójdzie ok. 400 mln ze środków unijnych i bezpośrednio z budżetu Lasów Państwowych. To pozwoli na odbudowę, odtworzenie całego systemu melioracyjnego znajdującego się na terenach leśnych. Ten system ma kolosalny wpływ i ogromne znaczenie w części dotyczącej ochrony przeciwpowodziowej, ale też w części dotyczącej ochrony przed zalewaniem i podtopieniami obszarów rolniczych. Te dwa zadania inwestycyjne, tak jak powiedziałem, już w tej chwili uruchomiliśmy. One są realizowane i ich finał będzie w roku 2013. Tak że te działania już są podejmowane. Również są podejmowane działania realizowane przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych w wymiarze melioracji podstawowej. To się dzieje i to wszystko jest absolutnie już w tej chwili realizowane. Aby jednak zbudować pełny obraz potrzeb kraju, tak jak powiedziałem, przygotowywany jest narodowy program odnowy melioracji.