Ministerstwo opublikowało w związku z tym wyjaśnienie:
„W związku z szeregiem publikacji prasowych sugerujących, że projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej zmierza do wprowadzenia pogorszenia warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich uprzejmie informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydając przepisy dotyczące ochrony zwierząt kieruje się szczególną troską i dbałością, aby zwierzętom były zapewnione jak najlepsze warunki utrzymywania uwzględniające ich fizjologiczne i bytowe potrzeby.
Zwracamy uwagę, że mimo, iż przepisy Unii Europejskiej nie regulują szczegółowo warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich gatunków: bydła, z wyjątkiem cieląt, koni, owiec, kóz, strusi, przepiórek, perlic, lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek, tchórzy, królików, szynszyli, nutrii, jeleni i danieli, indyków, gęsi i kaczek, to Polska już w 2003 r. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich wprowadziła wyższe wymagania, niż określone w przepisach dyrektywy Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącej ochrony zwierząt gospodarskich.

W przypadku zmiany przepisu dotyczącego pojenia zwierząt miała ona na celu dostosowanie zasad pojenia wszystkich gatunków i kategorii zwierząt, których dotyczy przedmiotowe rozporządzenie. Jego wprowadzenie i stosowanie powinno zapewnić zaspokojenie bardzo odmiennego zapotrzebowania tych zwierząt na wodę lub inne płyny. Jednocześnie chodziło też o dostosowanie przepisu do dyrektywy Rady 98/58/WE, która jest podstawą kontroli wymogów wzajemnej zgodności w tym zakresie, tak by obowiązki wynikające z prawa krajowego i unijnego były jednolite i jednoznaczne.

Równocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że ze szczególną uwagą analizuje uwagi zgłaszane w ramach konsultacji mając na względzie dobrostan zwierząt gospodarskich."

Podobał się artykuł? Podziel się!