Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom", objętego PROW na lata 2007-2013, propozycja ma na celu proporcjonalne stosowanie sankcji i umożliwi inne traktowanie beneficjenta, który np. nie przedłoży jednego dokumentu oraz beneficjenta, który nie przedłoży żadnego dokumentu.

Zmiany dotyczą zwrotu pomocy, jeśli beneficjent nie spełni warunków lub nie przedłoży dokumentów. I tak:

- w przypadku niespełnienia więcej niż jednego wymaganego warunku, sankcje w wysokości 25 proc. premii sumuje się

- sumuje się też sankcje w wysokości 3 proc. kwoty premii, w przypadku nieprzedłożenia więcej niż jednego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymaganych warunków, przy czym w przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie tego samego warunku zwrotowi podlega 3 proc. kwoty niezależnie od liczby nieprzedłożonych dokumentów.

„Proponowana zmiana, polegająca na obniżeniu wysokości zwrotów pomocy w przypadku nieprzedłożenia w terminie wymaganych dokumentów, ma na celu zapewnienie racjonalności i proporcjonalności stosowanych sankcji - czytamy w uzasadnieniu. - Ze względu na to, że w przypadku niespełnienia warunku materialnego (np. obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS, osiągnięcie odpowiedniej wielkości ekonomicznej w gospodarstwie czy wydatkowanie wymaganej części kwoty premii na inwestycje) beneficjent jest zobowiązany do zwrotu 100 proc. kwoty pomocy, sankcje za niedostarczenie w terminie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków należy odpowiednio złagodzić. Projektowana zmiana stosowałaby się do wszystkich beneficjentów, którzy nie dochowali terminów na złożenie odpowiednich dokumentów w ARiMR".

Przepis ma być stosowany również do beneficjentów, którym terminy na złożenie dokumentów upłynęły przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Druga propozycja jest wynikiem zmian w przepisach o systemie oświaty, dotyczących kształcenia zawodowego. Nie ma już naboru do szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły policealnej - w tym typie szkoły zostały jednak tylko dwa zawody rolnicze: technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii. W miejsce likwidowanych szkół wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych: kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez szkoły rolnicze.