Szacuje się, że już ponad 80 proc. produkowanego w kraju mleka spełnia wymagania ustalone dla klasy ekstra – najwyższej klasy jakościowej. Taki produkt, pod względem jakościowym, odpowiada mleku standardowemu w krajach UE. Chcąc produkować mleko zdrowe i dobre o wysokiej jakości, trzeba przede wszystkim znać właściwe przepisy, aby sprostać i dostosować się do stawianych wymagań. Mając na uwadze, że nie każdy rolnik ma dostęp do materiałów źródłowych – odpowiednich rozporządzeń, dyrektyw unijnych, czy norm przygotowano opracowanie zawierające istotne informacje na temat wymaganych standardów jakościowych mleka surowego obowiązujących w kraju.

Podstawowe akty prawne dotyczące wymagań weterynaryjnych skupu mleka w Polsce
Wymagania standardów jakościowych mleka, w odniesieniu do surowca, muszą być jednolite i określają je zwykle przepisy państwowe. W Polsce, do 25 października 2002 roku wymagania dla mleka surowego określała Polska Norma o symbolu PN-A-86002 "Mleko surowe do skupu - Wymagania i badania”, opracowana w 1985 roku i nowelizowana w 1999 roku. Norma ta, przy opracowywaniu, częściowo wzorowana była na dokumencie Unii Europejskiej Dyrektywie Rady 92/46 EEC z 16 czerwca 1992 r., formułującym zasady dotyczące warunków sanitarnych w produkcji i wprowadzaniu na rynek mleka surowego, pasteryzowanego oraz produktów mlecznych.

Obecnie wymagania dla gospodarstw produkujących mleko surowe w naszym kraju określają następujące akty prawne:

  1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2003 nr 167, poz. 1629);
  2. ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. 2004 nr 69, poz. 625);
  3. rozporządzenie (UE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie higieny środków spożywczych, a w szczególności jego Załącznik I dotyczący  produkcji podstawowej i działań powiązanych;
  4. rozporządzenie (UE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Załącznik III, Sekcja IX, rozdział I „Surowe mleko – produkcja podstawowa”;
  5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1946 z późn. zm.) w zakresie nie uregulowanym ww. przepisami, które weszło w życie z dniem 6 września 2004 r.