Nie 10, ale 11 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy będzie miała ARiMR na rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację”, złożonych w 2016 roku – zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy  finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Po naborach w ramach czterech obszarów wsparcia, przeprowadzonych w 2016 r., informację o kolejności przysługiwania pomocy podano 28 lipca 2016 r. Termin 10 miesięcy na wezwanie przez ARiMR do zawarcia umowy albo poinformowanie o odmowie przyznania pomocy upływa więc 28 maja.

„Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR, w wyniku weryfikacji wniosków, w przypadku niektórych z nich zmniejszeniu uległa liczba punktów, przyznawanych z uwzględnieniem kryteriów wyboru, w wyniku czego zmieniło się ich miejsce w kolejności przysługiwania pomocy i nie zmieściły się one w limicie środków. W miejsce tych wniosków pomoc może być przyznana na inne wnioski o wyższej liczbie punktów. Podobnie, w przypadku rezygnacji z pomocy lub odmowy przyznania pomocy, pomoc może być przyznana na wnioski kolejne, zgodnie z kolejnością przysługiwania pomocy. Skala tego zjawiska wynosi ponad 4,5 proc. Weryfikacja tych kolejnych wniosków również powinna zakończyć się w terminie do 28 maja br., co ze względu na ww. skalę zjawiska będzie trudne do wykonania” – podano w uzasadnieniu projektu.

Wydłużenie terminu o 1 miesiąc ma pozwolić na objęcie pomocą większej liczby wnioskodawców oraz pełne zakontraktowanie środków dostępnych w limicie.

W ramach naborów przeprowadzonych w 2016 r. złożono 30 523 wnioski.

Budżet na „Modernizację” wynosi 2 499 997 963 euro środków publicznych ogółem (w tym 1 590 748 704 euro z EFRROW oraz 909 249 259 euro publicznych środków krajowych z budżetu państwa).

Miesiąc temu wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zapowiadał w Poznaniu:

- Wiem, że są głosy, żeby jeszcze dołożyć środków finansowych i właśnie to analizujemy.

Więcej: Możliwy dłuższy czas rozpatrywania wniosków dot. modernizacji rolnictwa