Posłowie Norbert Kaczmarczyk i Jarosław Sachajko wystąpili z interpelacją, w której pytali o możliwość  zmiany kryteriów lub zwiększenia poziomu wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącego działania programu ,,Młody rolnik”.

Jak odpowiedział minister Krzysztof Jurgiel, priorytety, cele, kryteria dostępu do pomocy dla młodych rolników oraz maksymalna kwota wsparcia zostały określone w przepisach prawa UE.

„Jednym z priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności rolnictwa. A zatem, wsparcie powinno zostać ukierunkowane w taki sposób, aby realizacja ww. priorytetu była możliwa. W ramach „Premii dla młodych rolników” PROW 2014-2020 ukierunkowanie wsparcia odbywa się przede wszystkim poprzez określenie minimalnych progów w zakresie wielkości ekonomicznej i fizycznej gospodarstwa, przy czym o ile progi w zakresie wielkości ekonomicznej wynikają bezpośrednio z przepisów prawa UE, o tyle progi w zakresie powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie młodego rolnika stanowią narzędzie służące poprawie struktury agrarnej kraju.

Również zgodnie z unijnymi przepisami  państwa członkowskie określają górne i dolne progi umożliwiające gospodarstwom rolnym dostęp do wsparcia dla młodych rolników oraz małych gospodarstw, przy czym niższy próg wsparcia dla młodych rolników musi przewyższać górny próg dla małych gospodarstw. Progi te określają państwa w zakresie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rolnego – mierzonego standardową produkcją zdefiniowaną w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1242/2008 lub w równoważnych wartościach. „W trakcie negocjacji PROW 2014-2020, Komisja Europejska zalecała konieczność ustalenia dolnego progu w zakresie wielkości ekonomicznej wyrażonej w standardowej produkcji (Standard Output, SO), w „Premiach dla młodych rolników”, na odpowiednio wysokim poziomie (przynajmniej 25 tys. euro). W wyniku tych negocjacji, dolny próg wielkości ekonomicznej gospodarstw przejmowanych przez młodych rolników został ostatecznie ustalony na poziomie 13 tys. euro SO” – wyjaśnia MRiRW.

W związku z tym właśnie „kryterium w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstw przejmowanych przez młodych rolników wynika z przepisów prawa UE oraz PROW 2014-2020. Zostało również odzwierciedlone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.