Ministerstwo Rolnictwa nadesłało informację, w której przekonuje, że rolnicy mogą, mogli i będą mogli po 1 stycznia 2017 r. sprzedawać żywność.

Aby zapowiedziane od nowego roku zmiany mogły zafunkcjonować, konieczne ma być wejście w życie rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. „Natomiast upoważnienie ustawowe zawarte w art. 69 ust. 1 tej ustawy (upoważnienie właściwych ministrów do określenia wymagań higienicznych) ma charakter fakultatywny, tzn. nie musi być realizowane. Tym samym nie można twierdzić, że od aktu prawnego wydanego na podstawie nieobligatoryjnego upoważnienia jest uzależniony rolniczy handel detaliczny, w tym sensie, że dopiero jego wejście w życie miałoby umożliwić taką działalność” – podano, dodając, że wymogi higieniczne określa unijne rozporządzenie (WE) nr 852/2004.

„Przepisy te przewidują miedzy innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np.  przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).

Natomiast podmioty prowadzące działalność związaną z produkcją żywności w celu wprowadzania do obrotu, w pomieszczeniach innych niż używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, w tym te, które  od dnia 1 stycznia 2017 r. zdecydują się prowadzić rolniczy handel detaliczny, są zobowiązane do spełniania wymagań, o których mowa w załączniku II w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 852/2004, tak jak każdy inny podmiot prowadzący produkcję żywności w podobnych warunkach lokalowych.”

I właśnie ustawa wchodząca w życie 1 stycznia 2016 r. dała ministrowi rolnictwa upoważnienie do wydania rozporządzenia, zmieniającego te wymagania, wymagającego jednak notyfikacji, prace nad nim trwają.

Zatem, jak wynika z tych wyjaśnień ministerstwa, zmienione od nowego roku przepisy tak naprawdę nic nie zmieniają w kwestii dopuszczenia rolniczego przetwórstwa, a tylko w kwestii handlu: wprowadzają nowy rodzaj handlu (rolniczy handel detaliczny – dotąd rolnik mógł prowadzić handel detaliczny).