MSZ przedstawiło opinię dotyczącą poprawek do ustawy o nasiennictwie, zgłoszonych na ostatnim posiedzeniu Sejmu przez posłów PiS. Zdaniem MSZ poprawki te są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Wcześniej MSZ też sprzeciwiło się zmianom zaproponowanym przez posłów do rządowej wersji ustawy.

Posłowie proponowali wprowadzenie zapisu, że niedopuszczalne jest sprowadzanie z innych krajów na własny rachunek i użytek materiału siewnego zawierającego modyfikację genetyczną. Według MSZ „poprawka ta pogłębia niezgodny z prawem Unii Europejskiej stan prawny”. Zabrania bowiem przywożenia materiału siewnego modyfikowanego genetycznie także z innych krajów UE, gdzie taki materiał jest dopuszczony do obrotu.

Podobnie MSZ ocenia drugą poprawkę. Stanowi ona, że do krajowego rejestru nie wpisuje się odmian genetycznie modyfikowanych. Zdaniem MSZ poprawka ta utrzymuje stan prawny niezgodny z prawem UE, polegający na usunięciu zapisu z projektu rządowego, który przewidywał, że odmianę zawierającą modyfikację genetyczną wpisuje się do krajowego rejestru odmian roślin uprawnych, jeśli modyfikacja wprowadzona do odmiany jest dopuszczona do obrotu z przeznaczeniem do uprawy na terytorium Unii Europejskiej, na podstawie decyzji właściwego organu Unii Europejskiej lub właściwego organu państwa członkowskiego.

MSZ przypomina w opinii: „Projekt ustawy o nasiennictwie w wersji opracowanej przez Radę Ministrów, oprócz wdrożenia unijnych aktów prawnych, miał na celu także usunięcie obowiązującego, w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, zakazu obrotu materiałem siewnym odmian zmodyfikowanych genetycznie oraz zakazu wpisywania tych odmian do krajowego rejestru. Zmiany te miały na celu zapewnienie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2009 r., stwierdzającego naruszenie prawa unijnego przez Polskę.”

Polsce grożą konsekwencje finansowe, jeśli nie wprowadzi zapisów oczekiwanych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

Sejm będzie zajmował się ustawą podczas najbliższego posiedzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!