Wprowadzono podział na tytuły, działy i rozdziały. Projekt obejmuje przepisy dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, jak też przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, zasady etykietowania i oznaczania tego materiału siewnego, jak też obrotu tym materiałem i jego kontroli.

W odróżnieniu od obowiązującej ustawy proponuje się, aby wykaz gatunków roślin, których dotyczą przepisy projektu ustawy, był ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wprowadzono definicję „odmiany regionalnej" roślin rolniczych i roślin warzywnych zamiast obecnej definicji „odmiany miejscowej". Wprowadzono definicję „odmiany amatorskiej" dla odmian roślin warzywnych przystosowanych do warunków lokalnych, ale niewykorzystywanych do produkcji towarowej. Rozszerzono definicję „materiału siewnego", dokonując podziału na różne jego rodzaje, z uwzględnieniem specyfiki i sposobów rozmnażania tego materiału, tj. wegetatywny lub generatywny.

Zastąpiono określenie materiału siewnego jako „materiału hodowcy" określeniem „Materiał mateczny", ponieważ wprowadzono definicję „zachowującego odmianę", który odpowiada za wytworzenie materiału matecznego danej odmiany. Dokonano zmiany pojęcia „dostawcy", który będzie wpisywany do ewidencji dostawców zgodnie z przepisami projektu ustawy, a nie ustawy o ochronie roślin. Wprowadzono definicję „nieprofesjonalnego odbiorcy" - jest to osoba fizyczna nabywająca materiał siewny na potrzeby własne, niezarobkowe. W celu doprecyzowania przepisów dotyczących składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru dodano definicję „zgłaszającego odmianę". Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące urzędowych działań, które stanowią implementację definicji tych działań zawartych w dyrektywach Rady Unii Europejskiej. Przyjęto, że osoby je prowadzące nie uzyskuję żadnych korzyści z działań, do których zostały upoważnione.