We wtorek pytaliśmy, czy „Nawozu nie wolno przewozić ciągnikiem?" Wątpliwości budziło skreślenie przez posłów w przyjętej ostatnio ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych przepisu: „Dopuszcza się przewóz drogowy paliwa do silników Diesla, materiałów utleniających stosowanych jako nawozy sztuczne lub materiałów trujących stosowanych jako środki ochrony roślin zespołem pojazdów składających się z ciągnika rolniczego i przyczepy, jeżeli towary te są przewożone w opakowaniach i w ilościach, dla których ADR nie przewiduje obowiązku oznakowania pojazdu."


Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło:
Biuro Informacji i Promocji uprzejmie informuje, że regulacja prawna przewidziana proponowanym art. 5 ust. 4 była powtórzeniem obecnie obowiązującej normy zawartej w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). W obecnie obowiązującej ustawie z 28 października 2002 r. przewóz drogowy mógł być wykonywany jedynie pojazdem samochodowym, którego definicja nie obejmuje swoim zakresem ciągników rolniczych, zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). W związku z tym do ww. ustawy z dnia 28 października 2002 r. wprowadzono w art. 7 ust. 2 stosowne zastrzeżenie, mówiące o możliwości przewozu wybranych materiałów niebezpiecznych ciągnikiem rolniczym z przyczepą.


W przyjętym przez Sejm RP projekcie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych sytuacja jest odmienna, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 3 tego projektu zabrania się przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu innymi niż wymienione w art. 2 pkt 15 ww. projektu. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt. 15 środkami transportu w rozumieniu projektu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych są: pojazd, wagon lub statek używane do przewozów towarów niebezpiecznych. W definicji tej zrezygnowano z zawężającego określenia „pojazd samochodowy", które nie obejmuje swoim zakresem ciągnika rolniczego.
Oznaczało to zatem, że nie istniała konieczność umieszczenia w projekcie regulacji wzorowanej na przepisie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.