Rolnikom chodziło przede wszystkim o to, aby producenci produkujący produkty z polskich ale także z importowanych produktów ponosili od nich dodatkową opłatę na fundusze promocji. Według rolników import produktów i następnie korzystanie z funduszy promocji  w równym stopniu z rolnikami produkującymi tylko z polskich produktów jest niesprawiedliwy.

Ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na nasze zapytanie odpowiedziało, że nałożenie opłat byłoby niezgodne z prawem Unii Europejskiej, a przede wszystkim z  Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z nim z żadne państwo członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju, wyższych od tych które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe. Ponadto, żadne państwo członkowskie nie nakłada na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty.

Ponadto, z proponowanej przez rolników zmiany wynika, że obowiązek dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych miałby również dotyczyć produktów przywożonych do Polski z krajów trzecich.  Takie rozwiązanie także byłoby bezprawne, ponieważ dodatkowe opłaty mogą nakładać jedynie organy UE.

- Należy stwierdzić, że ewentualne zmiany do ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, polegające na rozszerzeniu obowiązku pobierania wpłat na fundusze promocji na towary pochodzące z innych państw członkowskich lub z krajów trzecich byłyby uznane za sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z ustawą dla każdego funduszu promocji utworzono komisję zarządzającą. W skład komisji zarządzających weszli przedstawiciele poszczególnych branż tj. po 4 przedstawicieli producentów i 4 przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych. Do zadań komisji należy m. in. ustalanie zasad gospodarowania funduszem i jego planu finansowego na każdy rok kalendarzowy, zawierającego zadania mieszczące się w zakresie celów i działań określonych w ustawie. Oznacza to, że komisja zarządzająca decyduje na jakie działania są wydatkowane środki, zgromadzone na rachunku tego funduszu - podsumowuje Małgorzata Książyk, dyrektor biura prasowego MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!