Komisja wysłuchała informacji Ministra Sprawiedliwości o działaniach instytucji państwowych podejmowanych w sprawach rolników pokrzywdzonych przez nieuczciwych kontrahentów, przedstawionej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Grzegorza Wałejkę.

Konkretne postępowania sądowe z udziałem rolników, których wierzytelności nie zostały zaspokojone, były przedmiotem zainteresowania ministerstwa w 2011 roku. Nadzór ministerstwa nad sprawami upadłościowymi został uchylony 28 marca br. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dokonana przez resort analiza obowiązujących przepisów prawnych wskazuje na brak podstaw prawnych do wprowadzania szczególnych rozwiązań dotyczących pokrzywdzonych rolników, gdyż mogłoby to pozostawać w sprzeczności z zasadą równości wobec prawa.

W dyskusji posłowie oraz przedstawiciele organizacji uznali działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Sprawiedliwości za niewystarczające oraz zgłosili projekt dezyderatu. Został on przyjęty na kolejnym posiedzeniu komisji.

W dezyderacie napisano: Komisja zwraca się do Pana Premiera, aby objął nadzorem wszelkiego rodzaju postępowania, mające na celu wyrównanie krzywd wyrządzonych rolnikom, którzy za swoją ciężką pracę zostali oszukani przez firmy i osoby działające na rynku rolnym. Komisja wnosi także o skuteczne egzekwowanie prawa na rzecz zapewnienia rolnikom wypłat za dostarczone płody rolne oraz eliminowania nieuczciwych praktyk stosowanych wobec nich. Komisja zwraca się do Pana Premiera o podjęcie działań w zakresie odbudowy spółdzielczości wiejskiej, a w szczególności w zakresie obrotu rolnego, przetwórstwa i handlu oraz tworzenie warunków korzystnych do organizowania grup producentów rolnych. Jednocześnie Komisja apeluje o niezwłoczne przygotowanie projektu ustawy o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne i skierowanie go do prac na forum parlamentu.

Podobał się artykuł? Podziel się!