Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, które ma uchylić dotychczasowe uregulowanie tej kwestii.

Rozporządzenie to zostało przygotowane w celu uwzględnienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

„W projekcie rozporządzenia zaproponowano dodanie sankcji, będących konsekwencją zmian zaproponowanych w ww. ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Ponadto zaproponowano kilka nowych sankcji wynikających z potrzeby ich wprowadzenia zgłoszonej przez Głównego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do podmiotów wprowadzających na rynek bądź skupujących surowe mleko i siarę, a także wprowadzono zmiany wynikające ze zmian dotychczasowych przepisów unijnych” – podano w uzasadnieniu.

Za prowadzenie produkcji w zakładzie, który podlegałby zatwierdzeniu, bez tego zatwierdzenia, przewidziano karę w wysokości od 1 tys. (naruszenie do 30 dni) do 66 tys. zł w zależności od czasu trwania naruszenia.

Za prowadzenie produkcji w zakładzie prowadzącym rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów zaproponowano karę od 200 do 5 tys. zł.

Sankcja za wprowadzanie na rynek żywności pochodzącej z niezatwierdzonego zakładu miałyby wynieść od 1 do 20 tys. zł, a za wprowadzanie na rynek żywności pochodzącej z zakładu niewpisanego do rejestru - od 200 do 1000 zł.

Nową karą pieniężną obłożone ma być niepoinformowanie powiatowego lekarza weterynarii o niespełnieniu kryteriów dotyczących liczby bakterii lub komórek somatycznych (dotyczy mleka, ale i produktów mlecznych np. masło, jogurty, sery) – od 100 do 2000 zł. Niepoinformowanie o przekroczeniu limitu obecności antybiotyków w mleku karane ma być od 100 do 3000 zł.

Niespełnienie wymagań higienicznych przy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego lub przez te produkty lub żywność, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności, wyceniono na od 200 do 15 tys. zł.