Podczas składania sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku Jacek Jezierski, prezes NIK, przypomniał kontrolę przeprowadzoną w Elewarrze.

- W czerwcu 2011 r. skierowaliśmy do Sejmu raport na temat spółki Elewarr. Negatywnie oceniliśmy nadzór ówczesnego prezesa Agencji Rynku Rolnego nad spółką. W samej spółce znaleźliśmy nieprawidłowości, o których poinformowaliśmy zarówno nadzorującego spółkę prezesa Agencji Rynku Rolnego, jak i ministra rolnictwa – osobę odpowiedzialną za kontrolowany obszar.

Wśród tych nieprawidłowości było pobieranie przez zarząd za wysokich wynagrodzeń, ale spółka długo kwestionowała ustalenia NIK.

- Jedną z tych nieprawidłowości było pobieranie przez zarząd spółki wynagrodzeń przekraczających kwoty dopuszczone przez ustawę kominową. Wnioskowaliśmy o zwrot tych pieniędzy przez członków zarządu i rady nadzorczej. Chodziło o 1,5 mln zł. Procedura odwoławcza wynikająca z ustawy o NIK została wyczerpana. Kolegium Izby jednogłośnie oddaliło zastrzeżenia spółki. Spółka próbowała jednak podważyć ustalenia kontroli w wojewódzkim sądzie administracyjnym i w NSA. Bezskutecznie. Obecnie spółka oddała sprawę do sądu cywilnego i skierowała skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes NIK podkreślił, że wnioski pokontrolne niezależnie od tego powinny być realizowane.

- Niezależnie od tego zarządziłem właśnie kontrolę sprawdzającą, w czasie której zbadamy sposób realizacji wniosków pokontrolnych. Chcemy sprawdzić, czy członkowie ówczesnego zarządu spółki i rady nadzorczej zwrócili nienależnie pobrane wynagrodzenia. Kontrolą obejmiemy też inne informacje, które w ostatnich dniach pojawiły się w domenie publicznej.

Z kolei posłanka Brygida Kolenda-Łabuś podkreśliła na wskazanie przez NIK pogarszającej się sytuacji finansowej Elewarru.

- Głos Najwyższej Izby Kontroli winien być na bieżąco i uważnie słuchany, mamy bowiem przykłady wysyłanych z NIK wyprzedzających sygnałów o poważnych nieprawidłowościach, choćby o złym stanie infrastruktury kolejowej, czy sygnalizowana przez NIK już rok temu stale pogarszająca się sytuacja finansowa spółki Elewarr, przy negatywnej ocenie sprawowania przez prezesa Agencji Rynku Rolnego nadzoru właścicielskiego.