Pierwsze to dyrektywa 1999/74/WE, która podaje szczegółowe kryteria i wymagania związane z chowem niosek w tzw. systemach alternatywnych, w klatkach starego typu oraz w klatkach zmodyfikowanych. Zasady te będą stosowane powszechnie, jako jedyne tego typu rozwiązania, od 1 stycznia 2011 roku.

Drugi akt prawny jest rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej nr 2295/2003, szczegółowo określającym zasady sortowania, oznakowania i pakowania jaj konsumpcyjnych. To rozporządzenie od 1 maja 2004 dotyczy również Polski.

Jaja spożywcze dzieli się na dwie klasy, tj. A i B. Klasa C została wycofana z obrotu. Pomiędzy jajami klasy A i B istnieją pewne różnice, podane w tabeli:

  Klasa A Klasa B Kryterium jaja spożywcze do bezpośredniego spożycia jaja do przemysłu spożywczego lub nie spożywczego Skorupa i kutikula

o normalnym kształcie, nie uszkodzona, nie myta, nie czyszczona;

nie uszkodzona, dopuszcza się nieco zniekształconą i przybrudzoną;

Komora powietrzna

o wysokości nie przekraczającej 6 mm, nieruchoma, w jajach oznakowanych jako ekstra – o wysokości nie przekraczającej 4 mm;

o wysokości nie przekraczającej 9 mm, dopuszcza się ruchomą, z zatoką do ½ długości jaja;

Białko przejrzyste, gęste, bez ciał obcych;

przejrzyste, dopuszcza się nieco rozrzedzone, bez ciał obcych;

Żółtko

słabo widoczne, kuliste, przy obracaniu jajem słabo ruchliwe, powracające do centralnego położenia, bez ciał obcych;

widoczne, dopuszcza się lekko spłaszczone, przy obracaniu jajem ruchliwe, bez ciał obcych;

Tarczka zarodkowa niewidoczna; niewidoczna; Zapach swoisty, bez obcego zapachu; swoisty, bez obcego zapachu; Ustalono następujące zasady jakości jaj klasy A w zależności od ich masy:
 • XL - jaja bardzo duże o masie 73 g
 • L - jaja duże o masie od 63 do 73 g
 • M - jaja średnie o masie od 53 do 63 g
 • S - jaja małe o masie 53 g.

Jaja klasy B nie spełniające wymogów klasy A dzieli się na trzy grupy:
 • Jaja nie chłodnicze i nie utrwalone, tj. takie które nie były magazynowane w temperaturze 5ºC
 • Jaja chłodnicze, schłodzone w pomieszczeniach o temperaturze 5ºC
 • aja utrwalone chłodzone lub nie, w mieszaninie gazów różniącej się od składu atmosferycznego powietrza.

Jaja sortowane klasy B oraz nie sortowane przeznacza się do przetwórstwa spożywczego.

Jajo identyfikowane

Wszystkie jaja klasy A przeznaczone do obrotu powinny mieć wydrukowane specjalnym tuszem informacje dotyczące ich pochodzenia. Pozwala to na dokładną identyfikację jaj, co jest istotne dla konsumentów, którzy dzięki temu kupują produkt w pewnym stopniu certyfikowany. Przede wszystkim, każda ferma powinna uzyskać swój numer identyfikacyjny, tzw. kod producenta, nadawany przez służby weterynaryjne. Numer ten umieszczany jest na skorupie., Drukuje się na niej także kod informujący o systemie utrzymania niosek, od których pochodzi produkt. Oznacza się te systemy w sposób następujący:
 • 0 - chów ekologiczny
 • 1 - chów wolno wybiegowy
 • 2 - chów ściółkowy
 • 3 - chów klatkowy

Następnie podawany jest kraj producenta, np. PL (Polska), NL ( Holandia) itd. Sortowanie jaj według klas jakościowych i wagowych może odbywać się wyłącznie w odpowiednio wyposażonych centrach pakowania, które muszą spełniać określone przepisy., Jest tak dlatego, aby centra te były dopuszczone do obrotu jajami na wspólnym rynku. Pozwolenia na zbiór i sortowanie udzielane są tylko tym zakładom, które dysponują odpowiednim wyposażeniem technicznym i gwarantują prawidłowe przygotowanie jaj do handlu. Konieczne jest zapewnienie właściwej powierzchni, dostosowanej do wymagań weterynaryjnych, z dobrym oświetleniem i o stałej temperaturze. Zakład musi być wyposażony w urządzenie do prześwietlania jaj, w automatyczne sortownice dzielące jaja na poszczególne klasy wagowe i urządzenia do stemplowania.

Każdy producent jest zobowiązany zapakować jaja wysyłane do centrum lub zbiornicy w opakowania zbiorcze, na których należy podać:
 • nazwę, adres i kod producenta
 • liczbę jaj (sztuk) lub masę (kg)
 • datę zniesienia jaj lub okres zniesienia (tydzień)
 • datę wysyłki z fermy.

Po zbiorze jaj (powinien odbywać się jak najczęściej) należy je przechowywać w temperaturze gwarantującej długie zachowanie świeżości. Zakres temperatur nie jest ściśle określony przez przepisy unijne. Jednak jeśli w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn producent może zapewnić temperaturę poniżej 18ºC, jaja do centrum pakowania mogą być dostarczane raz w tygodniu. Jeśli natomiast nie jest to możliwe, odbiór musi się odbywać co trzeci dzień roboczy. Centra pakowania powinny sortować i pakować jaja w drugim dniu roboczym po dostawie od producenta. Podawane na opakowaniu detalicznym informacje o warunkach przechowywania dotyczą temperatury, w jakiej należy je trzymać w chłodziarce. Zarówno w czasie składowania jak i w czasie transportu jaja muszą być zabezpieczone przed obcymi zapachami, uszkodzeniami i wpływem światła.
Po posortowaniu jaja są kierowane do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych i transportowych. Na opakowaniu umieszcza się następujące dane:
 • datę minimalnej trwałości, która nie powinna przekraczać 28 dni
 • nazwę, adres i numer zakładu pakującego jaja
 • liczbę jaj
 • klasę jakościową
 • metodę chowu kur np. jaja od kur utrzymywanych na ściółce
 • klasę wagową.

Dodatkowo mogą być umieszczone informacje o tym, z jakiego rejonu pochodzą jaja np. z Podlasia, oraz informacje o sposobie żywienia kur i wartości odżywczej jaj. Opakowania transportowe należy zaopatrzyć w numerowaną etykietę lub banderolę zabezpieczającą przed otwarciem. Banderole białe z czarnym nadrukiem używane są do opakowań zawierających jaja świeże klasy A i B. Banderolami żółtymi oznacza się jaja nie spełniające wymagań określonych dla tych klas, umieszcza się na nich napis „Jaja do przemysłu spożywczego”. Banderole czerwone stosowane są do opakowań z jajami przemysłowymi, należy napisać na niej „Jaja przemysłowe”.

Ewidencja na fermie

Zgodnie z rozporządzeniem WE 2295/2003 producenci zostali zobowiązani do przechowywania przez 6 miesięcy ewidencji, w której znajdują się następujące informacje:
 • data wstawienia stada do kurnika
 • wiek kur w momencie wstawienia
 • liczba niosek w poszczególnych kurnikach
 • dzienna produkcja jaj w każdym kurniku
 • liczba lub masa jaj dostarczonych do odbiorców
 • rejestr odbiorców
 • datę likwidacji stada i liczbę kur przekazanych do rzeźni.

W ewidencji rozchodu należy uwzględnić jaja sprzedawane lub oddawane na cele nie spożywcze lub techniczne, wraz z zapisaniem nazwy i adresu odbiorcy.

Producenci mają obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarmianych pasz. Obowiązek znakowania jaj nie dotyczy jedynie drobnych producentów, których stada liczą do 50 niosek, a sprzedaż prowadzona jest na rynkach lokalnych. W takiej sytuacji jednak sprzedawca powinien podać adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą. Według norm europejskich jaja zachowują świeżość do 28 dni po zniesieniu.

Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!