Poseł Krzysztof Michałkiewicz z PiS zwrócił się z interpelacją dotyczącą przyszłej WPR. Oparł się w niej na stanowisku Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej, zaniepokojonego skutkami proponowanej WPR na lata 2014-2020: niewielkimi zmianami w dopłatach, wzrostem skomplikowania procedur, propozycjami likwidacji kwotowania mleka w 2015 r. oraz cukru w 2016 r., propozycjami zmian w systemie wsparcia grup producentów owoców i warzyw, proponowanymi zmianami w wyznaczaniu ONW (obszarów, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne), likwidacją rent strukturalnych.

W związku z tym poseł pyta: W jaki sposób proponowane kierunki reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 wpłyną na kształt polskiego rolnictwa oraz jakie konkretne działania w chwili obecnej są podejmowane dla zabezpieczenia interesów polskich rolników w nowej perspektywie budżetowej?

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke zapewnił, że ministerstwo pracuje nad stanowiskiem dotyczącym propozycji zmian zaprezentowanych w październiku 2011 r.

Proponowany podział środków między oba filary i oparcie dopłat bezpośrednich na kryteriach historycznych jest nie do przyjęcia.

Polska jest przeciwna utrzymaniu dotychczasowych proporcji podziału środków między obydwoma filarami WPR, gdyż ograniczają one możliwości poprawy efektywności i skuteczności tej polityki, jakie dałoby wzmocnienie finansowe II filaru – czytamy w odpowiedzi na interpelację. - Obiektywne kryteria podziału środków powinny być zastosowane nie tylko w ramach II filaru, lecz także w ramach filaru I. Choć Polska pozytywnie ocenia dążenie do zmniejszenia różnic w poziomie stawek płatności i powiązanie proponowanego mechanizmu z powierzchnią użytków rolnych, to jednak proponowany przez KE niewielki zakres tego wyrównania i de facto zachowanie zróżnicowania stawek opartego o historyczną intensywność produkcji rolnej są negatywnie oceniane przez rząd RP.

Problematyczne wydaje się też przyjęcie proponowanej propozycji zazielenienia WPR: W odniesieniu do propozycji tzw. zazieleniania WPR Polska stoi na stanowisku, iż aby płatności bezpośrednie po 2013 r. mogły efektywniej niż dziś przyczyniać się do realizacji wspólnotowych celów środowiskowych, konieczne jest przede wszystkim pełne odejście od historycznych kryteriów ustalania stawek i kopert krajowych preferujących regiony i gospodarstwa o intensywnej produkcji rolnej. Dodatkowe efekty środowiskowe na poziomie UE należy osiągać bez zwiększania kosztów administracyjnych, głównie poprzez programy rolno-środowiskowe wzmocnionego finansowo II filaru WPR.