Nowe przepisy zmieniającego rozporządzenia w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz doradzania stanowią, że doradcy rolnośrodowiskowi są obowiązani zarejestrować w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum plan działalności rolnośrodowiskowej oraz zmiany tego planu przed upływem 32 dni od dnia, w którym upływa termin do składania wniosków o przy-znanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a nie jak było to do tej pory - do dnia 9 czerwca.

Ponadto w rozporządzeniu zawarte jest, że osoba, która została skreślona z listy doradców rolniczych, listy doradców rolnośrodowiskowych lub listy ekspertów przyrodniczych z przyczyn, o których mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, może zostać ponownie wpisana na tę listę, jeżeli:

1) odbyła, w terminie 12 miesięcy od dnia skreślenia z listy doradców rolniczych, listy doradców rolnośrodowiskowych lub listy ekspertów przyrodniczych, szkolenie uzupełniające prowadzone przez Centrum, którego  przedmiotem jest zakres tematyczny określony odpowiednio w rozporządzeniu, i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia;

2) złożyła  przed  dyrektorem  Centrum, z wynikiem pozytywnym, pisemny egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem uzupełniającym.

Dyrektor Centrum ponownie wpisuje na listę doradców rolniczych, listę doradców rolnośrodowiskowych lub listę ekspertów przyrodniczych osobę, która spełnia wyżej omówione wymagania. 

Podobał się artykuł? Podziel się!