Nowe przepisy zmieniającego rozporządzenia w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz doradzania stanowią, że doradcy rolnośrodowiskowi są obowiązani zarejestrować w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum plan działalności rolnośrodowiskowej oraz zmiany tego planu przed upływem 32 dni od dnia, w którym upływa termin do składania wniosków o przy-znanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a nie jak było to do tej pory - do dnia 9 czerwca.

Ponadto w rozporządzeniu zawarte jest, że osoba, która została skreślona z listy doradców rolniczych, listy doradców rolnośrodowiskowych lub listy ekspertów przyrodniczych z przyczyn, o których mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, może zostać ponownie wpisana na tę listę, jeżeli:

1) odbyła, w terminie 12 miesięcy od dnia skreślenia z listy doradców rolniczych, listy doradców rolnośrodowiskowych lub listy ekspertów przyrodniczych, szkolenie uzupełniające prowadzone przez Centrum, którego  przedmiotem jest zakres tematyczny określony odpowiednio w rozporządzeniu, i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia;

2) złożyła  przed  dyrektorem  Centrum, z wynikiem pozytywnym, pisemny egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem uzupełniającym.

Dyrektor Centrum ponownie wpisuje na listę doradców rolniczych, listę doradców rolnośrodowiskowych lub listę ekspertów przyrodniczych osobę, która spełnia wyżej omówione wymagania.