PRZEGLĄD PRASY: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać wsparcia na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych, podejmować działania na rzecz poprawy struktury agrarnej, szczególnie w zakresie tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych. Takie zmiany przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowej ustawy, która zastąpi przepisy wielokrotnie nowelizowanej ustawy z 29 grudnia 1993 r. – pisze Krzysztof Sobczak

Konieczność nowego określenia zadań ARiMR oraz zmiana zasad udzielania pomocy dla rolnictwa i leśnictwa wynikają ze zmian w przepisach wspólnotowych. Do agencji będzie także należeć wspieranie przedsięwzięć umożliwiających wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych po szkodach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Będzie ona także wspomagać powstawanie i rozwój grup producentów rolnych i ich związków oraz rolnictwo ekologiczne. Do zadań agencji będzie należeć również wspieranie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych owiec, kóz, świń, koni i bydła. Agencja będzie wspierać te przedsięwzięcia w podobnych jak obecnie formach, tzn. przez dopłatę do odsetek od kredytów bankowych, gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów bankowych, finansowanie lub współfinansowanie. Przewidziano także wprowadzenie nowej formy pomocy polegającej ha częściowej spłacie kapitału kredytu.

Projekt zakłada, że podmiot, któremu pomoc publiczna zostanie udzielona, nie będzie mógł otrzymać na realizację tej samej inwestycji pomocy udzielanej z programów pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych.

Gdy pomoc publiczna będzie pochodziła jedynie z krajowych programów na sfinansowanie tej samej inwestycji lub przedsięwzięcia, np. dopłaty do odsetek od kredytów inwestycyjnych, będzie wówczas podlegała kumulacji, a jej wartość nie może przekroczyć wielkości określonych w przepisach unijnych.

Zgodnie z projektem umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu spłat obejmie wszystkie wierzytelności agencji z tytułu udzielonej pomocy publicznej. Dotychczasowe przepisy nie dotyczą bowiem wierzytelności należnych z tytułu pomocy udzielonej w ramach programów finansowanych z funduszy UE.

Źródło: Dziennik

Podobał się artykuł? Podziel się!