Co oznacza to dla właścicieli nieruchomości? Jakie nowe obowiązki zostały na nas nałożone? Czy znów ograniczono nasze prawa?

CO NOWEGO

Nowelizacja m.in. rozszerza ustawową definicję "stanu nieruchomości" o pojęcie stopnia wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Obecnie stan nieruchomości stał się jednym z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę. Jednocześnie warto zauważyć, że w art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami sformułowanie "wartość rynkowa nieruchomości" zastąpiono określeniem "wartość nieruchomości dla celów odszkodowania". Można pokusić się o domniemanie, że wskutek nowelizacji wartość nieruchomości dla celów odszkodowania zapewne nie będzie tożsama z wartością rynkową nieruchomości. Doprecyzowano także art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez wskazanie, że wykonanie decyzji wydanych w związku z wykonywaniem, ograniczaniem lub pozbawianiem prawa do nieruchomości następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego.
Rozszerzono także pojęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez dodanie do istniejącego katalogu także nieruchomości, których właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Zmiana ta ma na celu eliminację wątpliwości interpretacyjnych i dostosowanie regulacji do wymogów praktyki stosowania prawa. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których są spadkobiercy właściciela bądź użytkownika wieczystego, ale nie uzyskali oni jeszcze wyroku sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.