Nowe przepisy mają zapobiec wątpliwościom, jakie pojawiają się w orzecznictwie sądów administracyjnych przez jednoznaczne określenie, kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Zgodnie z nowelą będą to: wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Kolejna zmiana dotyczy odsetek z tytułu należności za wyłączenie gruntów. Wcześniej nie było to sprecyzowane. Teraz należności mają stanowić dochód budżetu województwa. Za ściąganie należności, niezapłaconych w terminie odsetek karnych, ma odpowiadać marszałek województwa.

Znowelizowana ustawa ma usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które takich planów nie posiadają. Ma również pozwolić na zmianę dotychczasowych planów, które - jak podkreśla ustawodawca - nie przystają do współczesnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych.

Senator PiS Przemysław Błaszczyk, przedstawiając w środę sprawozdanie z prac senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, podkreślił, że celem znowelizowanej ustawy jest usprawnienie wprowadzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także - jak mówił - zniesienie złych praktyk, które prowadzą do wyłączania najlepszych gruntów z użytkowania rolniczego.

Zdaniem wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke, nowelizacja jest ważnym krokiem w porządkowaniu przestrzeni publicznej w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i z przeznaczaniem ich pod inwestycje oraz infrastrukturę.

Plocke podkreślił, że za ochronę gruntów rolnych, zwłaszcza tych najlepszych, od pierwszej do trzeciej klasy, odpowiada szef resortu rolnictwa. - Rozpatrując wnioski o wyłączenie z produkcji rolniczej obserwujemy, że była praktyka, iż powierzchnie do pół hektara nie podlegały jurysdykcji wyłączeniowej - powiedział. Wyjaśnił, że zgodnie z nowelą praktycznie wszystkie powierzchnie gruntów (...), począwszy od klasy pierwszej do trzeciej, będą podlegały procedurze wyłączeniowej.

Wiceminister rolnictwa zapowiedział, że resort chce przyspieszyć prace nad tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin. - Dlatego dotychczasowa praktyka stosowania decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu powinna być bardzo mocno ograniczona - zaznaczył. Zapewnił, że rząd udziela pełnej rekomendacji tej nowelizacji.

Znowelizowana ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Podobał się artykuł? Podziel się!