Celem proponowanych przepisów jest ograniczenie zagrożeń związanych z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin, zapewniających racjonalne stosowanie tych preparatów w produkcji.

W projekcie ustawy określono zasady wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, w tym zasady potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, wykonywania zabiegów agrolotniczych, a także prowadzenia upraw w systemie integrowanej produkcji roślin. W tym zakresie projektowana ustawa zastąpi regulacje z 2003 r. Nowa ustawa zawiera także przepisy dotyczące gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin.

W celu wykonania przepisów prawa unijnego projekt ustawy określa zadania i właściwości organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych dotyczące wydawania zezwoleń i pozwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu. Projekt utrzymuje przy tym obecne kompetencje ministra rolnictwa w tym zakresie.

Projektowana ustawa zmienia obecny system obowiązkowych szkoleń w zakresie ochrony roślin. W systemie szkoleń wyróżnione zostaną szkolenia podstawowe i szkolenia uzupełniające (o mniejszym wymiarze godzin).

Zgodnie z wymaganiami prawa unijnego, obowiązkowymi szkoleniami objęci zostaną doradcy świadczący usługi dotyczące stosowania środków ochrony roślin. Jednocześnie projekt przewiduje, że w przypadku podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin, obowiązek ukończenia odpowiedniego szkolenia obejmie jedynie te osoby, które dokonują bezpośrednio sprzedaży tych środków ostatecznemu odbiorcy. Obecne przepisy wymagają, aby szkolenie ukończyły wszystkie osoby bezpośrednio wykonujące czynności wymagające kontaktu z tymi preparatami.

Znacznym ułatwieniem dla rozpoczynających działalność zawodową w rolnictwie lub leśnictwie, działalność związaną z obrotem środkami ochrony roślin lub doradztwem w zakresie ochrony roślin będzie zwolnienie z obowiązku odbycia szkoleń podstawowych tych osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, w szczególności absolwentów szkół średnich i wyższych o odpowiednim profilu.