Jakie będą zmiany w gospodarowaniu na obszarach EFA? Czy to prawda, że z 5% do 7% ma się zwiększyć powierzchnia obszarów spełniających kryteria EFA i że dodatkowym warunkiem ma być zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin w uprawach proekologicznych? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, prosząc też o podanie stanowiska Polski do tej propozycji.

I jak wynika z odpowiedzi, na razie zwiększenia obszarów EFA nie będzie:

„Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia nr 1307/2013 rolnicy posiadający  ponad 15 ha gruntów ornych zobowiązani są do utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) na powierzchni odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych. Odsetek ten, zgodnie z art. 46 ust. 1 akapit trzeci tego rozporządzenia, może zostać zwiększony do 7%. Jednakże możliwość ta została uwarunkowana przedstawieniem do dnia 31 marca 2017 r. przez Komisję Europejską sprawozdania oceniającego zasadność zwiększenia z 5% do 7% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie przeznaczonej na obszary EFA” – wyjaśnia ministerstwo.

Dodajmy, że chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.)

Od 2018 roku należy się jednak spodziewać zmiany w postaci zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych uznawanych za obszary proekologiczne EFA. Ministerstwo wyjaśnia, że mogło być gorzej:

„Jednocześnie odnosząc się do kwestii dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin w uprawach EFA należy wyjaśnić, że w ramach dyskusji dotyczącej uproszczenia przepisów w zakresie zazieleniania Komisja Europejska (KE) w czerwcu 2016 r. przestawiła projekt zmiany do rozporządzenia nr 639/2014. (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia <Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1, z późn. zm.>)