Wprowadza ono kilka zmian do rozporządzenia z 14 stycznia 2009 r., związanych z nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa.

I tak:

* ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa stanowi w art. 29 ust. 3b pkt 1-5, że

„3b. Agencja może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie:

1) rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub

2) osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, lub

3) pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

4) rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub

5) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne (…)”

Zmienione rozporządzenie ministra przewiduje teraz, że wobec tych wszystkich osób organizator ogłasza przetarg co najmniej 28 dni przed jego rozpoczęciem.

Te osoby, zamierzając uczestniczyć w przetargu, powinny złożyć wymagane dokumenty nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Termin ten skraca się do 7 dni dla osób wymienionych w kolejnych dwóch punktach art. 29 ust. 3b, tj. uczestników przetargu, którymi są:

„6) repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub

7) spółki prawa handlowego, w których 100 proc. akcji albo udziałów należy do pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej”.

Rozporządzenie, datowane 30 kwietnia 2012 r., opublikowane 16 maja, weszło  w życie po 14 dniach od opublikowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!