Testament, zwany często ostatnią wolą, może zostać sporządzony w kilku formach. Każda z nich, o ile tylko sporządzona będzie zgodnie z wymogami prawa, jest tak samo ważna i skuteczna.

Świadomie i osobiście
Testament może zawierać ostatnią wolę tylko jednego spadkodawcy. Oznacza to, że nawet małżonkowie nie mogą sporządzić jednego wspólnego testamentu, lecz każdy z nich musi to zrobić oddzielnie. Spadkodawca musi być pełnoletni i nieubezwłasnowolniony.

Testament musi zostać sporządzony osobiście przez spadkodawcę. To znaczy, że nie może zastąpić go żadna inna osoba. Testament nie może zostać sporządzony ani pod wpływem obłędu, ani groźby. Nie może być także sporządzony przez osobę chorą psychicznie lub mającą inne zaburzenia, np. wynikające z nadużywania alkoholu lub narkotyków.

Zmiana woli
Swoją ostatnią wolę odwołać można w każdym czasie. Następuje to poprzez sporządzenie nowego testamentu. Spadkodawca może zniszczyć poprzedni, przekreślić go lub dokonać w nim takich poprawek, z których wynika, że jego wola uległa zmianie. Jeżeli w nowym testamencie nie zaznaczy, że odwołuje poprzedni testament, to w takiej sytuacji przestają obowiązywać tylko te zapisy starego testamentu, których nie można pogodzić z nowym.

Pismo odręczne
Testament można sporządzić na kilka sposobów. Jednym z najprostszych rozwiązań jest testament własnoręczny. Jest on ważny, gdy w całości zostanie napisany własnoręcznie przez spadkodawcę, podpisany przez niego i opatrzony datą. Brak daty w testamencie nie powoduje jednak jego nieważności. Testament, który został sporządzony na przykład na komputerze, a następnie wydrukowany i tylko podpisany przez spadkodawcę, będzie nieważny. Przepisy kodeksu cywilnego wymagają bowiem, aby w całości był on sporządzony pismem odręcznym. Trzeba także pamiętać, że podpis spadkodawcy musi znaleźć się pod treścią zawierającą rozporządzenie jego majątkiem. Wszelkie dodatkowe zapisy, które znajdą się już pod podpisem (np. w sytuacji, gdy spadkodawca dopisał coś jeszcze po sporządzeniu zasadniczej części testamentu), powinny raz jeszcze zostać podpisane, aby nie było żadnych wątpliwości co do intencji spadkodawcy.