Ustawa to wynik planowanej konsolidacji Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

System nadzoru nad łańcuchem żywnościowym kładzie szczególny nacisk na zadania wykonywane przez trzy inspekcje, działające obecnie. „Biorąc pod uwagę przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, potrzebę zapewnienia kompleksowego i skutecznego nadzoru inspekcyjnego, optymalne wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich, finansowych i potencjału istniejących inspekcji, jak również obserwowane na świecie tendencje do konsolidacji służb kontrolnych oraz oczekiwanie przez przedsiębiorców na stworzenie przejrzystych zasad kontroli, a także skuteczną realizację zasad WPR, w szczególności w kontekście zapewnienia sprawnego i nie obciążającego rolników przyznawania płatności bezpośrednich i niektórych działań nie inwestycyjnych PROW, zachodzi potrzeba konsolidacji  Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” – czytamy w założeniach.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ma powstać jako część administracji niezespolonej, tzn. niezwiązanej formalnie i kompetencyjnie ani z wojewodą, ani z innymi organami administracji publicznej o lokalnym zakresie działania. Inspekcja ma mieć ściśle zhierarchizowany model organizacyjny, co usprawni jej działania. Środki finansowe będą dysponowane centralnie. Konsolidacja ma usprawnić kontrole i uchronić przed ich dublowaniem. Nastąpi redukcja i wyspecjalizowanie laboratoriów. Zapowiadana jest redukcja zatrudnienia i kosztów.

Podobał się artykuł? Podziel się!