Senat przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Senator sprawozdawca Witold Gintowt-Dziewałtowski tak uzasadniał potrzebę wprowadzenia zmian:

- Takie rozwiązanie stanowi utrudnienie dla polskich podmiotów gospodarczych zajmujących się importem towarów roślinnych i następnie ich przetwarzaniem, ponieważ mogą być one sprowadzane na terytorium Polski jedynie przez niektóre przejścia graniczne. Nie wynika to z postanowień Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin oraz dyrektywy 2000/29 Unii Europejskiej z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochrony przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie. Art. VII ust. 2 lit. d konwencji stanowi, że ograniczenie importu roślin do określonych punktów wwozu może być stosowane wyłącznie do towarów, dla których wymagane są świadectwa fitosanitarne, poddanie ich kontroli lub zabiegom fitosanitarnym. Również wspomniana przeze mnie wcześniej dyrektywa nie wymaga, aby towary pochodzenia roślinnego niepodlegające obowiązkowi granicznej kontroli fitosanitarnej były wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej z państw trzecich przez wyznaczone punkty wwozu.

Zdaniem senatora, polscy producenci są niepotrzebnie dyskryminowani.

- Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że obecnie obowiązujące przepisy dyskryminują polskich producentów na przykład pasz dla zwierząt hodowlanych, bo w pozostałych państwach Unii Europejskiej tak radykalne przepisy nie obowiązują, a także polskich hodowców, powodując wzrost kosztów zakupu pasz i korzystniejsze warunki rynkowe dla zagranicznych producentów między innymi pasz dla zwierząt hodowlanych.

Doprowadziło to do wystąpienia o zmianę przepisów:

- W związku z tym senatorowie wnioskodawcy, a w ślad za nimi połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, proponują nowelizację obecnie obowiązujących przepisów, zgodnie z którą obowiązek wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przez wyznaczone punkty odpraw granicznych dotyczyłby jedynie towarów podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej. Zwolnione z kontroli fitosanitarnej będą przykładowo: świeże warzywa, z wyjątkiem bulw ziemniaczanych; większość świeżych owoców, z wyjątkiem między innymi owoców cytrusowych; większość rodzajów drewna uzyskanego z drzew liściastych; większość rodzajów ziarna zbóż, z wyjątkiem ziarna żyta, pszenicy i pszenżyta pochodzącego z niektórych państw Ameryki Północnej, Azji i Afryki.