PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

PEG-i przestaną straszyć?

PEG-i przestaną straszyć? fot. Pixabay

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 17-05-2017 11:27

Tagi:

KRIR uzyskała obszerne wyjaśnienia z Ministerstwa Rolnictwa, przygotowane przez prezesa ARiMR, a dotyczące zasad ustalania i aktualizacji powierzchni PEG.Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujednolicenie powierzchni PEG przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sygnalizowano, że w spersonalizowanych wnioskach o płatności obszarowe, które rolnicy otrzymują z ARiMR po raz kolejny zmienione są powierzchnie PEG niektórych działek, pomimo że faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona. Zmiany powierzchni działek są niezrozumiałe dla rolników i niemożliwe do zaakceptowania. Powoduje to utrudnienia w wypełnianiu dokumentów, a nawet może doprowadzić do sankcji za zmniejszenie zadeklarowanych powierzchni np. w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym.
Samorząd rolniczy zawnioskował o ujednolicenie powierzchni działek i zaprzestanie wprowadzania zmian wynikających z pomiarów lotniczych lub innych przyczyn administracyjnych, niezależnych od rolników oraz o doprowadzenie do jak najszybszego rozwiązania przedstawionego problemu - poinformowano.

W obszernym wyjaśnieniu Ministerstwo Rolnictwa podało:
„wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązane są do ustanowienia zintegrowanego systemu zarządzania i konsoli, w tym do prowadzenia systemu identyfikacji działek rolnych, ustanowionego na podstawie map lub dokumentów, przy czym korzysta się z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, najlepiej obrazów lotniczych lub satelitarnych (art. 70 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013). Od roku 2005 System Identyfikacji i Działek Rolnych (LPIS) działa w technologii geograficznych systemów informacyjnych. Rolą tego systemu jest stwierdzenie, czy dana działka ewidencyjna (zadeklarowana do płatności) istnieje, czy jest położona na terenach uprawnionych do dopłat i czy powierzchnia lub suma powierzchni działek rolnych położonych na danej działce ewidencyjnej (lub działkach ewidencyjnych) nie przekracza powierzchni uprawnionej do dopłat tzw. powierzchni ewidencyjno - gospodarczej, zwanej dalej „PEG”.

Dostępna w systemie ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) ortofotomapa cyfrowa, tj. zdjęcie powierzchni ziemi wykonane z samolotu tub satelity przetworzone do postaci metrycznej jest opracowaniem geodezyjnym wykonywanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ortofotomapy cyfrowe pozyskane w trybie art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.) po wykonaniu prac stanowią własność Skarbu Państwa (art. 40, ust. 2 ww. ustawy), podlegają przekazaniu i włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasobu centralnego) i są gromadzone w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ortofotomapy cyfrowe wykonane w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „ 1992”, tj. w państwowym systemie odniesień przestrzennych, stanowią najlepsze ogólnie dostępne źródło dokonywania pomiarów powierzchni oraz interpretacji w zakresie zagospodarowania i użytkowania gruntów, tj. stanowią podstawowy dokument do wykonywania pomiarów i kompleksowej oceny powierzchni kwalifikowanej w ramach działki.

Powyższe wskazuje jednoznacznie, iż system LPIS ustanowiony jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego, które muszą być przez Polskę stosowane. Podkreślić należy, iż rolnicy we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej podlegają takim samym zasadom weryfikacji powierzchni, a żadna dowolność państw członkowskich w tym zakresie nie może być stosowana.

Zasady ustalania potencjalnej maksymalnej powierzchni kwalifikowanej do płatności powierzchni ewidencyjno-gospodarczej (PEG)] z wykorzystaniem ortofotomapy wynikają wprost z przepisów prawa wspólnotowego, które muszą być bezwzględnie stosowane przez każde państwo członkowskie, Maksymalna powierzchnia referencyjna (PEG) została określona w systemie LPIS dla danej działki referencyjnej zgodnie z art. 5 ust 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 640/2014. Zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 4 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r., poz. 278) jednolita płatność obszarowa przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a ww. rozporządzenia Komisji nr 640/2014.

Uwzględniając powyższe, kontrole administracyjne prowadzone są w oparciu o powierzchnie referencyjne systemu LPIS oraz materiały graficzne, na których rolnik zaznacza położenie działek rolnych na danej działce ewidencyjnej. W systemie informatycznym ARiMR zaimplementowane są wcześniej wyznaczone powierzchnie PEG. Pola zagospodarowania, na podstawie których określana jest powierzchnia PEG, są wykonane z dokładnością odpowiadającą dokładności ortofotomapy.

Odnosząc się do kwestii metodologii wyznaczenia wielkości PEG wyjaśniam, że powierzchnie PEG stanowią różnicę pomiędzy powierzchnią całkowita działki referencyjnej (działki ewidencyjnej), a powierzchnią obszarów nieuprawnionych do płatności (np. lasy, wody, drogi, siedliska itp. ), których granice są określone na podstawie ortofotomapy.

Obowiązkiem ARiMR, jako Agencji Płatniczej jest utrzymywanie w stanie aktualności baz danych referencyjnych LPIS oraz wykorzystywanie na bieżąco wszystkich dostępnych materiałów źródłowych stanowiących podstawę modyfikacji danych referencyjnych LPIS. Regulują to przepisy rozporządzenia komisji (UE) nr 640/2014. Źródłem zmian danych referencyjnych LPIS, będącym jednocześnie podstawą zmian maksymalnej powierzchni kwalifikowanej do płatności (PEG), są między innymi:

1.nowe ortofotomapy przedstawiające zmiany użytkowania gruntu,

2.informacje pochodzące z wyników kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowej i metodą kontroli FOTO,

3.informacje o zmianach w sposobie użytkowania gruntu zasygnalizowane przez rolnika na materiale graficznym załączonym do wniosku spersonalizowanego,

4.informacje pozyskane z państwowego rejestru ewidencji gruntów i budynków (np. przeprowadzone scalania gruntów, podziały działek, modernizacje).

Aktualizacja powierzchni PEG prowadzona jest w kontekście pojedynczej działki referencyjnej i ma zapewnić jej aktualność, co najmniej trzyletnią. tzn. do momentu wymiany danych dotyczących ortofotomapy (ortofotomapy są wymieniane w cyklu 5 letnim) lub do momentu otrzymania bardziej aktualnych danych np. wyników kontroli na miejscu lub użytkowania gruntu wynikających z rejestru ewidencji gruntów i budynków (egib), zmiany w sposobie użytkowania, zasygnalizowane przez rolnika na materiale graficznym do wniosku spersonalizowanego.

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do art. 72 ust. 3 ww. rozporządzenia nr 1306/2013, rolnikowi wraz z wnioskiem spersonalizowanym przekazywane są informacje dotyczące maksymalnego obszaru kwalifikującego się do jednolitej płatności obszarowej na danej działce referencyjnej. Maksymalną powierzchnię referencyjną (PEG) określoną w systemie LPIS dla danej działki referencyjnej stanowią grunty rolne spełniające kryteria określone w art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) nr 639/2014.

Jednocześnie we wniosku o przyznanie pomocy, rolnik ma obowiązek wymienić szczegóły pozwalające na identyfikację wszystkich działek rolnych w jego gospodarstwie, ich powierzchnię, położenie oraz użytkowanie (art. 17 ust. 5 rozporządzenia nr 809/2014). Jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w zakresie danych wpływających na kwalifikowalność do pomocy, w tym zmiany danych w porównaniu z danymi podanymi rolnikowi we wstępnie wypełnionym formularzu wniosku o przyznanie płatności (tzw. wnioski spersonalizowane) — rolnik winien te zmiany zgłosić, wprowadzając we wniosku o pomoc odpowiednie poprawki. Rolnik powinien dokonać korekty otrzymanych od ARiMR danych referencyjnych. Jeżeli poprawki dotyczą powierzchni działki referencyjnej, rolnik podaje aktualną powierzchnię każdej z odnośnych działek rolnych, a w stosownych przypadkach wskazuje na materiale graficznym nowy obrys działki referencyjnej czy też zakreśla przebieg prawidłowych granic działek rolnych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 809/2014). Rolnik ma zatem możliwość „zanegowania” wyznaczonego przez ARiMR maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG) w ramach poszczególnych działek referencyjnych, jeżeli uzna, że nie znajduje on potwierdzenia w oparciu o aktualny stan faktyczny. W takim przypadku, Agencja ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i dokonać ewentualnej korekty ustalonych w systemie LPIS powierzchni referencyjnych (PEG).

Z informacji przekazanych przez Agencję wynika, że powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza PEG ulega zmianie jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej powierzchni deklarowanej do płatności na poszczególnych działkach referencyjnych, a wartością wyznaczonego maksymalnego kwalifikowanego obszaru. W takim przypadku, organ prowadzący postępowanie ma obowiązek wyjaśnić stwierdzone nieprawidłowości stosownie do dyspozycji zawartej w art. 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w związku z art. 7 i 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa).

Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ uzna, że powierzchnia zgłaszana do płatności przez rolnika znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym, to wówczas płatności przyznawane są do powierzchni deklarowanej przez rolnika, a dane zawarte w systemie LPIS podlegają aktualizacji (zgodnie z deklaracją rolnika). Natomiast, jeżeli powierzchnia zadeklarowane przez rolnika, nie znajdzie potwierdzenia w danych referencyjnych, płatność jest przyznawana do powierzchni ustalonej w systemie LPIS (po wyjaśnieniach).

Poniżej przedstawiono przykłady obrazujące wpływ informacji pozyskanych na podstawie różnych materiałów źródłowych na zmianę wartości PEG (zwiększenie lub zmniejszenie wartości PEG):

1) nowa ortofotomapa (nowe pokrycie ortofotomapy potwierdza zmiany użytkowania, czego skutkiem będzie zmiana (zmniejszenie) wartości PEG dla działek, na których wzniesione zostały budynki).

2) informacje pochodzące z wyników kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowej i metody FOTO (z wizytacji w terenie i dokonanego pomiaru - wynika powiększenie obszaru użytkowanego rolniczo, czego skutkiem będzie zmiana (zwiększenie) wartości PEG dla kontrolowanej działki).

3) informacje o zmianach w sposobie użytkowania gruntu zasygnalizowane przez rolnika na załączniku graficznym do wniosku spersonalizowanego (rolnik otrzymał wniosek spersonalizowany z informacją o wartości PEG dla 2 działek; składając wniosek poinformował o tym, że „grunt nie jest użytkowany rolniczo”, czego skutkiem będzie zmiana wartość PEG dla obu działek). W przypadku zmian w sposobie użytkowania, zasygnalizowanym przez rolnika na materiale graficznym do wniosku spersonalizowanego, ustalenie maksymalnej powierzchni kwalifikowanej (PEG) w ramach działki referencyjnej następuje w trakcie prowadzonej kontroli administracyjnej na podstawie bezpośredniego pomiaru wykonanego rzez pracownika biura powiatowego na aktualnym obrazie ortofotomapy. Jak wcześniej podkreślono dokładność pomiaru wykonanego na podstawie obrazu ortofotomapy wynosi 0,25 m do 0,5 m.

4) informacje pozyskane z państwowego rejestru ewidencji gruntów i budynków (egib) - informacja z rejestru egib o zakończonym procesie scalania gruntów skutkuje zmianą wartości PEG dla wszystkich działek w obrębie.

Z przekazanych informacji wynika również, że w ARiMR wdrożony został system oraz pozyskane zostały narzędzia umożliwiające wykonywanie na bieżąco aktualizacji danych referencyjnych LPIS przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników ARiMR. Działania te umożliwiają wyjaśnianie rozbieżności i aktualizację danych w LFIS jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania płatności. A zatem ustalenie maksymalnej powierzchni kwalifikowalnej do płatności (PEG) następuje bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR i jest wykonywane na podstawie wszystkich dostępnych materiałów tj. ortofotomapy, wyników kontroli na miejscu, deklaracji i wyjaśnień składanych przez rolników. Dzięki wdrożonemu w ARiMR systemowi bieżącej aktualizacji powierzchni referencyjnych, stworzono możliwość ustalania powierzchni przez pracowników biur powiatowych w trakcie wizyty rolnika lub po jego uprzednim wezwaniu.”

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)

 • A. Krzak 2017-05-18 11:48:56
  Może wreszcie ARiMR przestała by robić radosną twórczość i wzieła się za porządną robotę. Tak się dzieje jak do Agencji przyjmuje się rodzinę i kolesi nie mających pojęcia o pomiarach.
  Pomiarami powinni się zajmować ludzie przygotowani czyli:
  1. Geodeci na tej podstawie jest oparta ewidencja gruntów znajdująca się w urzędach.Jest to oficjalna urzędowa podstawowa ewidencja. Do tego powinnny być odnoszone wszystkie inne pomiary. Kontrola wniosków powinna się odnosić do ewidencji urzędowej ! Pomiary i weryfikacje prowadzone przez inne podmioty są obarczone duży błędem i nie powinny stanowić podstawy dopłat. To co się dzieje obecnie to jest kompletny cyrk!
 • roro 2017-05-18 08:00:02
  Pracownik bagna , 2017-05-17 18:33:18 Mało która działka jest rzetelnie opracowana ! Grunty orne wyznaczone na TUZ-ach (NA ŁĄKACH, GDZIE LUDZIE PO 10 LAT MAJĄ ROLNOŚRODOWISKOWY), albo ktoś ma 2 ha łąki i na tej łące np. 2 ary GO wyznaczone gdzieś w krzakach ! Granice działek rolnych z 2016 naniesione przez pracowników BP to osobna historia, zależy, ile którą nadgodzinę w danym dniu pracownik robił, bo po 10 h w danym dniu to już pierdoły na mapie rysował, tak mu się ręka trzęsła.
  K...zrobić duży e-Wniosek bezbłędnie nie da rady, bo takie pierdoły są w danych przy ewidencyjnej, że głowa boli !
  A wracając do samego artykułu, Ministerstwo opowiedziało, jak się PEG-i wyznacza i co to te straszne PEG-i (tylko o tym wiemy już od dawna, ale może obecne kompetentna ekipa dopiero się z tego szkoli heheheh), tylko jak zwykle, OD LAT nie odpowiedzieli na sam problem, czyli, co zrobią, żeby zrobić z tym porządek RAZ NA ZAWSZE !
 • mietek 2017-05-18 06:40:20
  jak ktoś ma np 200 działek ewidencyjnych (multum wniosków np w galicji) to błąd na każdej mapce o 1 ar daje 2 ha a o 2ar przekracza błąd 3 ha.(nie wiem co za matoł wymyślił zapis ze błąd może być 3% ale nie więcej jak 3ha, ktoś nie widzi różnicy pomiędzy gospodarstwem 30 i 300ha. Mataczenie na polach pagórkowatych płaskim zdjęciem doprowadza do tego że błędu może być na 1 ha 7ar. Pomiar przez pracowników GPS to kolejny absurd. Liczy się tylko geodeta. Jak chcą mieć cały ten system LIPS to niech na własny koszt mierzą wszystkie działki Geodeci profesjonalnie a nie GPS który na dzień dobry ma 5% błędu czyli na na 1 ha 5ar. a na 100ha -> 5ha. Tej patologi po prostu nie da się obronić.
 • Mistrz 2017-05-17 22:38:07
  Wymogi UE, jeśli chcą otrzymywać dopłaty, to musza się liczyć z trudnościami. Poprzednia liberalna ekipa wszystko, bez najmniejszych korekt, aprobowała w Brukseli, na lata Platforma i PSL zawarła niekorzystne rozporządzenia, Lecz 8 lat mieli pełne koryto, teraz wybiegają na ulicę bo sie ocknęli z ręką w nocniku(puste koryto ) :D
 • Jaś 2017-05-17 20:50:25
  http://www.farmer.pl/finanse/ortofotomapa-to-nie-koniec-swiata,62257.html
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.227.76.180
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!