PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

PEG-i przestaną straszyć?

PEG-i przestaną straszyć? fot. Pixabay

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 17-05-2017 11:27

Tagi:

KRIR uzyskała obszerne wyjaśnienia z Ministerstwa Rolnictwa, przygotowane przez prezesa ARiMR, a dotyczące zasad ustalania i aktualizacji powierzchni PEG.Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujednolicenie powierzchni PEG przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sygnalizowano, że w spersonalizowanych wnioskach o płatności obszarowe, które rolnicy otrzymują z ARiMR po raz kolejny zmienione są powierzchnie PEG niektórych działek, pomimo że faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona. Zmiany powierzchni działek są niezrozumiałe dla rolników i niemożliwe do zaakceptowania. Powoduje to utrudnienia w wypełnianiu dokumentów, a nawet może doprowadzić do sankcji za zmniejszenie zadeklarowanych powierzchni np. w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym.
Samorząd rolniczy zawnioskował o ujednolicenie powierzchni działek i zaprzestanie wprowadzania zmian wynikających z pomiarów lotniczych lub innych przyczyn administracyjnych, niezależnych od rolników oraz o doprowadzenie do jak najszybszego rozwiązania przedstawionego problemu - poinformowano.

W obszernym wyjaśnieniu Ministerstwo Rolnictwa podało:
„wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązane są do ustanowienia zintegrowanego systemu zarządzania i konsoli, w tym do prowadzenia systemu identyfikacji działek rolnych, ustanowionego na podstawie map lub dokumentów, przy czym korzysta się z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, najlepiej obrazów lotniczych lub satelitarnych (art. 70 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013). Od roku 2005 System Identyfikacji i Działek Rolnych (LPIS) działa w technologii geograficznych systemów informacyjnych. Rolą tego systemu jest stwierdzenie, czy dana działka ewidencyjna (zadeklarowana do płatności) istnieje, czy jest położona na terenach uprawnionych do dopłat i czy powierzchnia lub suma powierzchni działek rolnych położonych na danej działce ewidencyjnej (lub działkach ewidencyjnych) nie przekracza powierzchni uprawnionej do dopłat tzw. powierzchni ewidencyjno - gospodarczej, zwanej dalej „PEG”.

Dostępna w systemie ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) ortofotomapa cyfrowa, tj. zdjęcie powierzchni ziemi wykonane z samolotu tub satelity przetworzone do postaci metrycznej jest opracowaniem geodezyjnym wykonywanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ortofotomapy cyfrowe pozyskane w trybie art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.) po wykonaniu prac stanowią własność Skarbu Państwa (art. 40, ust. 2 ww. ustawy), podlegają przekazaniu i włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasobu centralnego) i są gromadzone w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ortofotomapy cyfrowe wykonane w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „ 1992”, tj. w państwowym systemie odniesień przestrzennych, stanowią najlepsze ogólnie dostępne źródło dokonywania pomiarów powierzchni oraz interpretacji w zakresie zagospodarowania i użytkowania gruntów, tj. stanowią podstawowy dokument do wykonywania pomiarów i kompleksowej oceny powierzchni kwalifikowanej w ramach działki.

Powyższe wskazuje jednoznacznie, iż system LPIS ustanowiony jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego, które muszą być przez Polskę stosowane. Podkreślić należy, iż rolnicy we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej podlegają takim samym zasadom weryfikacji powierzchni, a żadna dowolność państw członkowskich w tym zakresie nie może być stosowana.

Zasady ustalania potencjalnej maksymalnej powierzchni kwalifikowanej do płatności powierzchni ewidencyjno-gospodarczej (PEG)] z wykorzystaniem ortofotomapy wynikają wprost z przepisów prawa wspólnotowego, które muszą być bezwzględnie stosowane przez każde państwo członkowskie, Maksymalna powierzchnia referencyjna (PEG) została określona w systemie LPIS dla danej działki referencyjnej zgodnie z art. 5 ust 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 640/2014. Zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 4 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r., poz. 278) jednolita płatność obszarowa przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a ww. rozporządzenia Komisji nr 640/2014.

Uwzględniając powyższe, kontrole administracyjne prowadzone są w oparciu o powierzchnie referencyjne systemu LPIS oraz materiały graficzne, na których rolnik zaznacza położenie działek rolnych na danej działce ewidencyjnej. W systemie informatycznym ARiMR zaimplementowane są wcześniej wyznaczone powierzchnie PEG. Pola zagospodarowania, na podstawie których określana jest powierzchnia PEG, są wykonane z dokładnością odpowiadającą dokładności ortofotomapy.

Odnosząc się do kwestii metodologii wyznaczenia wielkości PEG wyjaśniam, że powierzchnie PEG stanowią różnicę pomiędzy powierzchnią całkowita działki referencyjnej (działki ewidencyjnej), a powierzchnią obszarów nieuprawnionych do płatności (np. lasy, wody, drogi, siedliska itp. ), których granice są określone na podstawie ortofotomapy.

Obowiązkiem ARiMR, jako Agencji Płatniczej jest utrzymywanie w stanie aktualności baz danych referencyjnych LPIS oraz wykorzystywanie na bieżąco wszystkich dostępnych materiałów źródłowych stanowiących podstawę modyfikacji danych referencyjnych LPIS. Regulują to przepisy rozporządzenia komisji (UE) nr 640/2014. Źródłem zmian danych referencyjnych LPIS, będącym jednocześnie podstawą zmian maksymalnej powierzchni kwalifikowanej do płatności (PEG), są między innymi:

1.nowe ortofotomapy przedstawiające zmiany użytkowania gruntu,

2.informacje pochodzące z wyników kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowej i metodą kontroli FOTO,

3.informacje o zmianach w sposobie użytkowania gruntu zasygnalizowane przez rolnika na materiale graficznym załączonym do wniosku spersonalizowanego,

4.informacje pozyskane z państwowego rejestru ewidencji gruntów i budynków (np. przeprowadzone scalania gruntów, podziały działek, modernizacje).

Aktualizacja powierzchni PEG prowadzona jest w kontekście pojedynczej działki referencyjnej i ma zapewnić jej aktualność, co najmniej trzyletnią. tzn. do momentu wymiany danych dotyczących ortofotomapy (ortofotomapy są wymieniane w cyklu 5 letnim) lub do momentu otrzymania bardziej aktualnych danych np. wyników kontroli na miejscu lub użytkowania gruntu wynikających z rejestru ewidencji gruntów i budynków (egib), zmiany w sposobie użytkowania, zasygnalizowane przez rolnika na materiale graficznym do wniosku spersonalizowanego.

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do art. 72 ust. 3 ww. rozporządzenia nr 1306/2013, rolnikowi wraz z wnioskiem spersonalizowanym przekazywane są informacje dotyczące maksymalnego obszaru kwalifikującego się do jednolitej płatności obszarowej na danej działce referencyjnej. Maksymalną powierzchnię referencyjną (PEG) określoną w systemie LPIS dla danej działki referencyjnej stanowią grunty rolne spełniające kryteria określone w art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) nr 639/2014.

Jednocześnie we wniosku o przyznanie pomocy, rolnik ma obowiązek wymienić szczegóły pozwalające na identyfikację wszystkich działek rolnych w jego gospodarstwie, ich powierzchnię, położenie oraz użytkowanie (art. 17 ust. 5 rozporządzenia nr 809/2014). Jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w zakresie danych wpływających na kwalifikowalność do pomocy, w tym zmiany danych w porównaniu z danymi podanymi rolnikowi we wstępnie wypełnionym formularzu wniosku o przyznanie płatności (tzw. wnioski spersonalizowane) — rolnik winien te zmiany zgłosić, wprowadzając we wniosku o pomoc odpowiednie poprawki. Rolnik powinien dokonać korekty otrzymanych od ARiMR danych referencyjnych. Jeżeli poprawki dotyczą powierzchni działki referencyjnej, rolnik podaje aktualną powierzchnię każdej z odnośnych działek rolnych, a w stosownych przypadkach wskazuje na materiale graficznym nowy obrys działki referencyjnej czy też zakreśla przebieg prawidłowych granic działek rolnych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 809/2014). Rolnik ma zatem możliwość „zanegowania” wyznaczonego przez ARiMR maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG) w ramach poszczególnych działek referencyjnych, jeżeli uzna, że nie znajduje on potwierdzenia w oparciu o aktualny stan faktyczny. W takim przypadku, Agencja ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i dokonać ewentualnej korekty ustalonych w systemie LPIS powierzchni referencyjnych (PEG).

Z informacji przekazanych przez Agencję wynika, że powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza PEG ulega zmianie jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej powierzchni deklarowanej do płatności na poszczególnych działkach referencyjnych, a wartością wyznaczonego maksymalnego kwalifikowanego obszaru. W takim przypadku, organ prowadzący postępowanie ma obowiązek wyjaśnić stwierdzone nieprawidłowości stosownie do dyspozycji zawartej w art. 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w związku z art. 7 i 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa).

Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ uzna, że powierzchnia zgłaszana do płatności przez rolnika znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym, to wówczas płatności przyznawane są do powierzchni deklarowanej przez rolnika, a dane zawarte w systemie LPIS podlegają aktualizacji (zgodnie z deklaracją rolnika). Natomiast, jeżeli powierzchnia zadeklarowane przez rolnika, nie znajdzie potwierdzenia w danych referencyjnych, płatność jest przyznawana do powierzchni ustalonej w systemie LPIS (po wyjaśnieniach).

Poniżej przedstawiono przykłady obrazujące wpływ informacji pozyskanych na podstawie różnych materiałów źródłowych na zmianę wartości PEG (zwiększenie lub zmniejszenie wartości PEG):

1) nowa ortofotomapa (nowe pokrycie ortofotomapy potwierdza zmiany użytkowania, czego skutkiem będzie zmiana (zmniejszenie) wartości PEG dla działek, na których wzniesione zostały budynki).

2) informacje pochodzące z wyników kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowej i metody FOTO (z wizytacji w terenie i dokonanego pomiaru - wynika powiększenie obszaru użytkowanego rolniczo, czego skutkiem będzie zmiana (zwiększenie) wartości PEG dla kontrolowanej działki).

3) informacje o zmianach w sposobie użytkowania gruntu zasygnalizowane przez rolnika na załączniku graficznym do wniosku spersonalizowanego (rolnik otrzymał wniosek spersonalizowany z informacją o wartości PEG dla 2 działek; składając wniosek poinformował o tym, że „grunt nie jest użytkowany rolniczo”, czego skutkiem będzie zmiana wartość PEG dla obu działek). W przypadku zmian w sposobie użytkowania, zasygnalizowanym przez rolnika na materiale graficznym do wniosku spersonalizowanego, ustalenie maksymalnej powierzchni kwalifikowanej (PEG) w ramach działki referencyjnej następuje w trakcie prowadzonej kontroli administracyjnej na podstawie bezpośredniego pomiaru wykonanego rzez pracownika biura powiatowego na aktualnym obrazie ortofotomapy. Jak wcześniej podkreślono dokładność pomiaru wykonanego na podstawie obrazu ortofotomapy wynosi 0,25 m do 0,5 m.

4) informacje pozyskane z państwowego rejestru ewidencji gruntów i budynków (egib) - informacja z rejestru egib o zakończonym procesie scalania gruntów skutkuje zmianą wartości PEG dla wszystkich działek w obrębie.

Z przekazanych informacji wynika również, że w ARiMR wdrożony został system oraz pozyskane zostały narzędzia umożliwiające wykonywanie na bieżąco aktualizacji danych referencyjnych LPIS przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników ARiMR. Działania te umożliwiają wyjaśnianie rozbieżności i aktualizację danych w LFIS jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania płatności. A zatem ustalenie maksymalnej powierzchni kwalifikowalnej do płatności (PEG) następuje bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR i jest wykonywane na podstawie wszystkich dostępnych materiałów tj. ortofotomapy, wyników kontroli na miejscu, deklaracji i wyjaśnień składanych przez rolników. Dzięki wdrożonemu w ARiMR systemowi bieżącej aktualizacji powierzchni referencyjnych, stworzono możliwość ustalania powierzchni przez pracowników biur powiatowych w trakcie wizyty rolnika lub po jego uprzednim wezwaniu.”

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)

 • A. Krzak 2017-05-18 11:48:56
  Może wreszcie ARiMR przestała by robić radosną twórczość i wzieła się za porządną robotę. Tak się dzieje jak do Agencji przyjmuje się rodzinę i kolesi nie mających pojęcia o pomiarach.
  Pomiarami powinni się zajmować ludzie przygotowani czyli:
  1. Geodeci na tej podstawie jest oparta ewidencja gruntów znajdująca się w urzędach.Jest to oficjalna urzędowa podstawowa ewidencja. Do tego powinnny być odnoszone wszystkie inne pomiary. Kontrola wniosków powinna się odnosić do ewidencji urzędowej ! Pomiary i weryfikacje prowadzone przez inne podmioty są obarczone duży błędem i nie powinny stanowić podstawy dopłat. To co się dzieje obecnie to jest kompletny cyrk!
 • roro 2017-05-18 08:00:02
  Pracownik bagna , 2017-05-17 18:33:18 Mało która działka jest rzetelnie opracowana ! Grunty orne wyznaczone na TUZ-ach (NA ŁĄKACH, GDZIE LUDZIE PO 10 LAT MAJĄ ROLNOŚRODOWISKOWY), albo ktoś ma 2 ha łąki i na tej łące np. 2 ary GO wyznaczone gdzieś w krzakach ! Granice działek rolnych z 2016 naniesione przez pracowników BP to osobna historia, zależy, ile którą nadgodzinę w danym dniu pracownik robił, bo po 10 h w danym dniu to już pierdoły na mapie rysował, tak mu się ręka trzęsła.
  K...zrobić duży e-Wniosek bezbłędnie nie da rady, bo takie pierdoły są w danych przy ewidencyjnej, że głowa boli !
  A wracając do samego artykułu, Ministerstwo opowiedziało, jak się PEG-i wyznacza i co to te straszne PEG-i (tylko o tym wiemy już od dawna, ale może obecne kompetentna ekipa dopiero się z tego szkoli heheheh), tylko jak zwykle, OD LAT nie odpowiedzieli na sam problem, czyli, co zrobią, żeby zrobić z tym porządek RAZ NA ZAWSZE !
 • mietek 2017-05-18 06:40:20
  jak ktoś ma np 200 działek ewidencyjnych (multum wniosków np w galicji) to błąd na każdej mapce o 1 ar daje 2 ha a o 2ar przekracza błąd 3 ha.(nie wiem co za matoł wymyślił zapis ze błąd może być 3% ale nie więcej jak 3ha, ktoś nie widzi różnicy pomiędzy gospodarstwem 30 i 300ha. Mataczenie na polach pagórkowatych płaskim zdjęciem doprowadza do tego że błędu może być na 1 ha 7ar. Pomiar przez pracowników GPS to kolejny absurd. Liczy się tylko geodeta. Jak chcą mieć cały ten system LIPS to niech na własny koszt mierzą wszystkie działki Geodeci profesjonalnie a nie GPS który na dzień dobry ma 5% błędu czyli na na 1 ha 5ar. a na 100ha -> 5ha. Tej patologi po prostu nie da się obronić.
 • Mistrz 2017-05-17 22:38:07
  Wymogi UE, jeśli chcą otrzymywać dopłaty, to musza się liczyć z trudnościami. Poprzednia liberalna ekipa wszystko, bez najmniejszych korekt, aprobowała w Brukseli, na lata Platforma i PSL zawarła niekorzystne rozporządzenia, Lecz 8 lat mieli pełne koryto, teraz wybiegają na ulicę bo sie ocknęli z ręką w nocniku(puste koryto ) :D
 • Jaś 2017-05-17 20:50:25
  http://www.farmer.pl/finanse/ortofotomapa-to-nie-koniec-swiata,62257.html
 • ekojajo 2017-05-17 19:16:19
  @roolo nie ma sankcji ,gdy różnica jest mniejsza niż 3%deklarowanej powierzchni.Co ty do dopłat zgłaszasz 1 ha ?
 • Pracownik bagna 2017-05-17 18:33:18
  Jako pracownik BP ARiMR przyznam Wam rację. Nas na dole też to w.........a bo wychodzimy na debili w oczach rolników. Faktycznie zdarza się, że jednego roku coś obcinamy a drugiego roku stwierdzamy, że rolnik nie podał wszystkiego (bo dostosował powierzchnię do tej po obcięciu). Dla nas to też jest wielki problem, zwłaszcza w rolnośrodowiskowych bo musimy tam sprawdzać dotrzymanie zobowiązania. Zdarza się, że u niektórych rolników PEG jest zmieniany kilka razy do roku! Jak zaczynamy kontrolę administracyjną to często nie mamy pewności, czy do powierzchni stwierdzonej (PEG) w danej chwili przyznamy płatność. W artykule jest jedno poważne przekłamanie: pracownicy BP nie decyduję o zmianie PEGów (teraz MKO) a tylko oznaczają działkę do potencjalnej zmiany (bo np rolnik na materiale graficznym zmienił przebieg pola zagospodarowania). O zmianie PEG decydują pracownicy OR i często ich radosna twórczość jest tematem naszej krytyki, ale jako głupsi i nieznający się nie mamy nic do gadania. Ale jest jeszcze inny poważny problem: warstwy TUZ, gruntów ornych, sadów, upraw wieloletnich. Tam to jest dopiero cyrk...
 • roolo 2017-05-17 17:34:01
  6 lat temu kontrola- kara bo wyszło 6 ar podałem więcej. 4 lata temu kontrola sprawdzajaca -KARA bo wyszło 9 ar na gruncie mniej niż podalem we wniosku. Rozgoryczony mówie ze specjalnie zanizyłem we wniosku asekuracyjnie żeby znowu nie mieć kłopotow. Odpowiedz MA BYC DOKLADNIE TYLE ILE WE WNIOSKU ! Szkoda gadac zawsze bat na chłopa !
 • Rolnik 2017-05-17 16:04:04
  A mnie w za 2016r ukarano bo nagle nie wykazałem 3 h a przez 5 lat było dobrze mimo kontroli na miejscu więc już niczego nie rozumiem jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze czyli ukarać i zaoszczędzić na dopłatach.
 • agi 2017-05-17 14:58:05
  roro, 2017-05-17 12:13:26 latem peg większy bo latem zboża są wyższe i fotografowane pod kątem rzucają cień...porażka od lat to samo, kilka lat temu panie w arimr zabrały mi łącznie 0,5 ha z kilku działek tak trochę na chybił trafił "to może weźmy z tej działki bo ma dużą powierzchnię", bo na innej działce nie zmieściliby sie w granicach błedu - no niby dobrze dla mnie bo bez kary, ale pokazuje to, ze mozna ot tak sobie zabrać powierzchnie. teraz po kilku latach te 0,5 ha "powróciło" do gospodarstwa - mimo, ze przez wszystkie lata, nic a nic nie zmieniło siie na działakch, ani nic nie zostało wyłaczone z uzytkowania ani nic nie zostało przywrócone do uzytkowania, i te same działki
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.189.255
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!