Dotychczasowe rozwiązania dotyczące usuwania skutków powodzi były przygotowywane w związku z wystąpieniem konkretnych zdarzeń w poszczególnych latach. Tym samym w systemie aktów prawnych brak jest ustawy, która regulowałaby sposób i formy udzielania pomocy państwa dla poszkodowanych podmiotów w związku z wystąpieniem powodzi, która znalazłaby uniwersalne zastosowanie, w przypadku wystąpienia ww. katastrofy.

Rząd proponuje zatem wprowadzenie rozwiązań prawnych, określających zakres i kierunek zbliżony do rozwiązań przyjętych po powodziach w 1997 r.,  2001 r. i 2010 r., z powodzeniem funkcjonujących w stanie faktycznym zbieżnym z zakresem projektu.

Założono, że Rada Ministrów będzie każdorazowo określać w rozporządzeniu wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, w których zastosowanie będą miały szczególne rozwiązania określone w ustawie. Rozporządzenie będzie wydawane w przypadku wystąpienia powodzi o dużych rozmiarach, gdy środki zastosowane przez terenową administrację rządową i samorząd terytorialny okażą się niewystarczające. Premier będzie otrzymywał odpowiednie dane od wojewodów. Na podstawie tego rozporządzenia będzie można udzielać pomocy poszkodowanym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Postanowiono, że w roku, w którym wystąpiła powódź, minister finansów będzie mógł utworzyć rezerwę celową, przeznaczoną na sfinansowanie usuwania jej skutków. Założono, że łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na podstawie ustawy, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych powodzią, nie będzie mogła przekroczyć wartości szkód materialnych poniesionych wskutek tego kataklizmu.


 Podobał się artykuł? Podziel się!