- Wnioskodawca, mając bowiem prawo wyboru, decyduje, iż do przedmiotowego wniosku nie załącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta. Z istoty swej potwierdzenie takie poprzedza złożenie wniosku i bezsprzecznie stanowi rezultat działania organu podjętego na wniosek konkretnego podmiotu. W konsekwencji dokonanie opisanego wyżej poświadczenia kopii faktur VAT implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, według stawki określonej w ust. 4 w części II załącznika do u.o.s. Przepisy o opłacie skarbowej – rozwiał wątpliwości Maciej Grabowski, wiceminister finansów.

Jednocześnie wiceminister zaprzeczył, jakoby był to nowy obowiązek – te same przepisy obowiązują od początku 2007 r., teraz tylko  – wobec rozbieżności interpretacyjnych - Ministerstwo Finansów zamieściło w „Biuletynie Skarbowym” (Nr 2(88) z 2010 r.) stanowisko w tej kwestii.

Poświadczone kopie faktur (lub oryginały) muszą być składane, nie zastąpi ich oświadczenie rolnika, gdyż tak sformułowano ustawę – trzeba by było ją najpierw zmienić. A zmiany nie są przewidywane prędko:

- W kwestii propozycji wprowadzenia zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w zakresie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych posiadających grunty na terenie kilku gmin, w jednej gminie (np. właściwej ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta rolnego), uprzejmie informuję, że zgodnie z zapewnieniem, właściwego w tym zakresie, ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostanie ona rozważona przy opracowywaniu rozwiązań systemowych dostosowujących od 2014 r. obecny system zwrotu podatku do nowych uregulowań wynikających z reformy wspólnej polityki rolnej - wyjaśnił wiceminister odpowiadając na interpelację posła Henryka Siedlaczka.

Podobał się artykuł? Podziel się!