Na razie MRiRW przygotowało spis 7 priorytetów dotyczących przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Tak prezentował je podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Krzysztof Jurgiel:

- Po pierwsze należy utrzymać WPR. Po drugie WPR powinna zapewnić społeczeństwu UE bezpieczeństwo dostaw żywności wysokiej jakości. Po trzecie budżet WPR powinien odzwierciedlać dużą europejską wartość dodaną. Po czwarte konieczne jest wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Traktatowe cele, szczególnie w zakresie stabilizacji rynków rolnych, muszą być skutecznie realizowane. Rozwiązania prawne z 2013 r. pozostawiają miejsce do niezbędnych dostosowań i poprawy skuteczności poszczególnych instrumentów WPR na okres po 2020 r. bez konieczności kolejnej, fundamentalnej zmiany struktury polityki. To, co ważne – zmiany w ramach innych polityk, m.in. handlowej, środowiskowej, klimatycznej, konkurencji coraz silniej wpływają na rolnictwo i sektor produkcji, a więc dlatego powinny być elementem dyskusji o przyszłości WPR oraz o budżecie na rolnictwo.

A kiedy przyjdzie czas na szczegóły?

Obecnie trwają konsultacje dotyczące przyszłości WPR (5 wariantów tej polityki wciąż nie przetłumaczono na język polski). Zakończą się 2 maja.

Więcej: Unia konsultuje WPR, ale... nie tłumaczy konsultowanych dokumentów

Minister scharakteryzował 5 wariantów przyszłej WPR następująco:

- A więc mamy cele, jakie postawiła Komisja. Komisja też wstępnie przedstawiła pięć możliwych opcji polityki. Opcje, to po pierwsze, opcja pierwsza podstawowa; będzie zawierać ocenę WPR w obecnym kształcie, za wyjątkiem uproszczeń, które już zostały przyjęte lub są planowane, w tym propozycje zawarte w rozporządzeniu Omnibus. Druga opcja będzie zawierać ocenę scenariusza bez WPR, aby pokazać unijną wartość dodaną tej polityki, a także gospodarcze, społeczne i środowiskowe skutki braku unijnej interwencji. Opcja trzecia zauważa, że programowanie działań WPR przez państwa członkowskie, regiony, są inne od unijnych priorytetów i bazują na zidentyfikowanych, zindywidualizowanych potrzebach. Opcja czwarta zdefiniuje na nowo podział zadań na poziomie UE, a więc jest to opcja całkowitej zmiany. A opcja piąta przewiduje silną redystrybucję płatności bezpośrednich w kierunku małych gospodarstw rolnych.