Wątpliwości budzą też warunki niezbędne do uzyskania pomocy od ARiMR na wznowienie produkcji, inaczej określone w uchwale przyjętej 26 lipca przez rząd, inaczej w rozporządzeniu ministra rolnictwa z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wczoraj informowaliśmy o trudnościach ze spełnieniem wymogów do uzyskania pomocy z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Jak się okazuje, są już tego wymierne, podliczone dowody, bo komisje oszacowały straty.
- Na 38 złożonych wniosków tylko 6 się zakwalifikowało, są to wyłącznie sady i gospodarstwa nie prowadzące produkcji zwierzęcej - informuje Bernadeta Haładuda, członek komisji ds. szacowania -podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Chodzież. - Według zestawienia: liczba gospodarstw - 6; procent strat - 51,82 na kwotę 47.720,88. Na dzień dzisiejszy oczekujemy na informację, od kiedy zostanie uruchomiona linia kredytowa. Z doświadczenia wiemy, że może to być ostatni kwartał, więc optymizmu w sprawie nie ma.

Przypomnijmy: zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 26 lipca 2011 r. z dniem 1 sierpnia 2011r. ustanowiono „Program pomocy dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych".
W ramach programu przewidziano, że ARiMR może udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów udzielonych na wznowienie produkcji (wymagane jest dołączenie do wniosku opinii wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję). KRUS może na wniosek rolnika zastosować pomoc w opłacaniu bieżących składek oraz regulowaniu zaległości - możliwe będzie też umarzanie w całości lub części bieżących składek. Prezes ANR może odroczyć i rozłożyć na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy, bez stosowania opłat i odsetek, a także umarzać raty płatności czynszu - rolnik musi złożyć wniosek, do którego dołączona będzie opinia wojewody taka, jak przewidziana dla ubiegających się o pomoc z ARiMR. Pokrzywdzony może też uzyskać ulgi w podatku rolnym. Przewidziano też pomoc społeczną dla rodzin w postaci zasiłku celowego 5 tys. - w tym przypadku nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego i nie stosuje kryterium dochodowego. Tu też wymagane jest oszacowanie strat przez komisję powołaną przez wojewodę.