To, po pomocy przyznanej unijnym rozporządzeniem 1613, drugi – chciałoby się powiedzieć – właściwy, system pomocy dla producentów z obszarów dotkniętych ASF, bo tylko do nich adresowany. Pakiet Hogana z lipca 2016 r.  dotyczył pomocy na kilku rynkach, 17 mln zł z blisko 100 mln przyznanych Polsce przeznaczono na pomoc po ASF.

Obecny system pomocy – na mocy unijnego rozporządzenia 647 - pozwoli udzielić wsparcia do 50 tys. zwierząt.

Czy przyjęcie tej formy pomocy odblokuje realizację pakietu Hogana i którą pomoc lepiej wybrać?

Można będzie skorzystać tylko z jednej formy pomocy do tych samych świń - i warto zauważyć, że w nowym systemie wsparcia nie ma warunku niezwiększania produkcji. 

Jak będą pogodzone dwa systemy pomocy po ASF - pakiet Hogana i pomoc ogłoszona 5 kwietnia? Czy rolnicy otrzymujący pomoc na podstawie tych dwóch rozporządzeń będą podlegali takim samym rygorom? Co z niezwiększaniem produkcji przez rolników otrzymujących pomoc z jednego i drugiego systemu? Jaki będzie wkład z budżetu krajowego w oba systemy pomocy? Kiedy pieniądze trafią do rolników? – zapytałam w MRiRW.

Oto informacja nadesłana przez MRiRW: 

„W nawiązaniu do dotychczas przekazanych informacji dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, ponownie uprzejmie informuję, że Polska poinformowała Komisję Europejską o tym, że istnieje możliwość, iż Polska skorzysta ze środków z budżetu krajowego na wypłatę rekompensat dla producentów świń w sytuacji gdy na podstawie złożonych wniosków okaże się, że kwota z budżetu unijnego przeznaczona na rekompensaty będzie niewystarczająca. Polska wskazała kwotę 10 mln EUR, przy czym złożono wyraźne zastrzeżenie, że jest to kwota szacowana i na tym etapie nie jest pewne czy i w jakim stopniu środki z budżetu krajowego będą wykorzystane.