Jak podaje ministerstwo, <Zmiany dotyczą wprowadzenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozwiązań na rzecz działań wspierających ograniczenie skutków wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski w typie operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i w typie operacji  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”>.

Obecnie w MRiRW trwają intensywne prace mające na celu wdrożenie proponowanych rozwiązań w I połowie 2017 r. – dodano.

W dostępnym na stronie internetowej ministerstwa  PROW można przeczytać, że „Zmiany wynikają z konieczności podjęcia działań związanych ze wsparciem na rzecz producentów trzody chlewnej, prowadzących produkcję na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana dotyczy wyodrębnienia dodatkowego obszaru wsparcia (obszar A) dla producentów trzody chlewnej ze stref wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w zakresie rozpoczynanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą przeprowadzane oddzielnie dla każdego z wyodrębnionych obszarów wsparcia. Utworzony obszar A będzie miał wydzielony budżet, jeden dla całego kraju, z którego będą finansowane operacje realizowane przez rolników, lub małżonków rolników, lub domowników gospodarstwa rolnego, którzy zobowiążą się do zaprzestania produkcji trzody chlewnej w tym gospodarstwie.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej beneficjentowi wynosi 100 000 zł.

Przewiduje się wprowadzenie dla obszaru A, w miejsce kryterium wyboru, dotyczącego kwalifikacji, preferencji uwzględniających wielkość stada trzody chlewnej w gospodarstwie.