Konkretyzują się zapowiadane zmiany w PROW.

Więcej: Pomoc po ASF zatwierdzona w PROW 2014-2020

Wczoraj opublikowano dwa projekty nowelizacji przepisów: projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” i projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” - objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej ma przysługiwać tym hodowcom świń z obszarów ASF, którzy zdecydują się trwale zrezygnować z hodowli świń (co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii).

Jak podano w uzasadnieniu, wiele małych gospodarstw „nie będzie w stanie w dłuższej perspektywie czasowej spełniać wymagań bioasekuracji”.

Pomoc jest adresowana do rolników, ich małżonków lub domowników. Przysługuje m.in. pod warunkiem, że siedziba stada znajduje się na obszarze wyznaczonym w związku ze zwalczeniem ASF. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej tych gospodarstw nie będzie uwzględniany chów lub hodowla świń. W ramach informacji o gospodarstwie będzie natomiast podawany średni stan świń w okresie 12 poprzednich miesięcy.

Dla naborów na obszarach ASF określono odrębne kryteria wyboru operacji. Kryterium dotyczące kwalifikacji zawodowych zastąpiono kryterium liczby świń w gospodarstwie. Przy „działalności pozarolniczej” punkty mają być przyznawane, jeśli w gospodarstwie była chociaż jedna świnia (1 punkt), za więcej niż 15 sztuk przysługiwać mają 3 punkty.