Komisja Europejska przedstawiła propozycję pakietu legislacyjnego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Pakiet ten porusza kwestie: płatności bezpośrednich dla rolników, wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny, finansowania polityki rolnej, zarządzania nią i jej monitorowania, ustalenia niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych. Zawiera zmianę rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013, a ponadto zmianę rozporządzenia Rady(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitej i wsparcia dla plantatorów winorośli.

Publikacja przez Komisję Europejską projektów legislacyjnych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 rozpoczęła formalne negocjacje na forum UE. Rząd RP, pełniąc prezydencję, intensywnie uczestniczył w pracach w Radzie UE nad projektami Komisji. Prace te będą kontynuowane przez kolejne prezydencje. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego ostateczne rozstrzygnięcia co do treści pakietu rozporządzeń będą podejmowane wspólnie przez Radę UE i Parlament Europejski. Obie instytucje muszą dojść do porozumienia i przyjąć ostateczne wersje ww. aktów legislacyjnych.

Przeprowadzone przez polską prezydencję analizy oraz opinie ministerstw, organizacji rolniczych, organizacji pozarządowych itp. będą wykorzystane do opracowania stanowiska rządu do projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, które zostanie przyjęte najprawdopodobniej do końca stycznia 2012 r.

W dyskusji zwracano uwagę na konieczność uzyskiwania maksymalnych środków z budżetu UE, które otrzymujemy na programy realizowane przez różne resorty np. Ministerstwo Środowiska (Natura 2000) czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Polityka Spójności z przeznaczenie na rozwój obszarów wiejskich) itp. Postulowano także konieczność dalszych negocjacji odnośnie do zwiększenia dopłat bezpośrednich, pomocy dla obszarów o gorszych warunkach gospodarowania (ONW).

Komisja powróci do rozpatrzenia projektu stanowiska rządu w tej sprawie przed końcem stycznia 2012 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!