W roku podatkowym 2015 obowiązuje analogiczna, jak w roku 2014 skala podatkowa:

do kwoty 85.528 zł - podatek wynosi 18 proc. podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr,
ponad 85.528 zł - podatek wynosi 14.839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85.528 zł.
Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi 46 zł 33 gr, a roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku - 3.091 zł.

Prezentowana skala podatkowa oznacza, że od 1 stycznia 2015 r. - analogicznie, jak przed tą datą - jednostki terenowe KRUS pobierają miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18 proc. świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr.

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85.528 zł, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18 proc. lecz 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Natomiast świadczenia wypłacane w niskich kwotach (uniemożliwiających potrącanie zaliczek na podatek dochodowy, tj. do 257 zł miesięcznie), których suma w ciągu roku nie przekroczy 3.091 zł, nie powodują obowiązku opłacania podatku dochodowego i nie są z nich potrącane żadne zaliczki na ten podatek.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) KRUS oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75 proc. podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25 proc. podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Podobał się artykuł? Podziel się!