Ostre przepisy z końca roku 2016, mające ochronić drób przed zachorowaniem na grypę ptaków – i wiele kontroli powiatowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach. Co dziesiąte skontrolowane gospodarstwo naruszało przepisy, połowa z nich – dotyczące wypuszczania ptaków.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, „na 44 677 skontrolowanych gospodarstw naruszenia stwierdzono w 4 461 gospodarstwach, z czego 2 291 naruszeń dotyczyło wymogu odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Za nieprzestrzeganie tego przepisu, Inspekcja Weterynaryjna, w drodze decyzji administracyjnych, nałożyła kary pieniężne w wysokości 96 762,09 zł.”

Ministerstwo nie odpowiedziało na pytania, ilu rolników ukarano za to, że nie trzymali drobiu w zamknięciu i czy były to częste przypadki oraz jak wysokie były kary z tego tytułu i na jakich obszarach były wymierzane.

Jeśli przyjąć, że kary wymierzono wszystkim, którzy naruszyli wymóg odosobnienia drobiu, trzeba byłoby uznać, że jedna kara wynosiła trochę ponad 42 zł.

Ponieważ jednak zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt najniższa kara to 0,2 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – czyli ok. 800 zł - najwyraźniej kary wymierzono tylko niektórym osobom nie stosującym się do przepisów. Jeśli przyjąć, że wymierzano tylko kary najniższe, mogło być ok. 120 osób ukaranych za nietrzymanie drobiu w odosobnieniu.

Kary nie musiały jednak być najniższe. Zgodnie z przepisami, ustalając wysokość kar pieniężnych, powiatowy lekarz weterynarii bierze pod uwagę stopień spowodowanego zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt oraz zakres stwierdzonych naruszeń lub ich stopień, a także, odpowiednio, wielkość gospodarstwa, liczbę zwierząt, powierzchnię gospodarstwa lub wielkość produkcji w zakładzie, których dotyczy dane naruszenie.

Ile więc osób ukarano – trudno ustalić.

Od 4 kwietnia przepisy zmieniono, ale ich nieprzestrzeganie też zagrożone jest karą administracyjną. Obecnie należy:

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;